Ön səhifə
Həyatı
Əsərləri
Din
Şər`i məsələlər
Kitabxana
Yeniliklər
Albom
 

МӘ` СУМЛАРЫН НУРЛУ КӘЛАМЛАРЫНДАН
500 ҺӘДИС

Бисмиллаһир-рәһманир-рәһим

Һәдис 1: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Бүтүн јахшылыглардан үстүн бир јахшылыг вардыр. Лакин инсан Аллаһ јолунда өлдүрүлдүкдә, даһа бундан да үстүн бир јахшылыг јохдур.”

* * *

Һәдис 2: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Һеч бир дамла Аллаһ јолунда төкүлән ган дамласындан әзиз дејил.”

* * *

Һәдис 3: Имам Садиг (ә) бујурур: “Һәр кәс Аллаһ јолунда өлдүрүлсә, Аллаһ-тәала она һеч бир ҝүнаһыны ҝөстәрмәз.” (Бүтүн ҝүнаһлары бағышланар).

* * *

Һәдис 4: Имам Садиг (ә) бујурур: “Аилә хәрҹинин горхусундан евләнмәјән кәс Аллаһа гаршы суи-зәнн етмишдир.”

* * *

Һәдис 5: Имам Садиг (ә) бујурур: “Һәр кәс мө`мини јохсуллуғуна ҝөрә алчаг сајса, Аллаһ-тәала да гијамәт ҝүнү ону халг гаршысында рүсвај едәр.”

* * *

Һәдис 6: Имам Садиг (ә) бујурур: “Бүтүн пејғәмбәрләр бизим (Биз Әһли-бејтин) үстүнлүјүмүзү вә һаггымызы таныјараг мәб`ус олмушдур.”

* * *

Һәдис 7: Имам Багир (ә) бујурур: “Үч шеј инсанын белини гырыр:

1. Өз әмәлини бөјүк сајмаг;

2. Өз ҝүнаһыны јаддан чыхармаг;

3. Өз рәјиндән хошу ҝәлмәк.”

* * *

Һәдис 8: Имам Садиг (ә) бујурур: “Аллаһ-тәалаја һүсн-зәнн будур ки, Ондан башга һеч кәсә үмидин олмасын вә ҝүнаһларындан башга һеч нәдән горхмајасан . ”

* * *

Һәдис 9: Имам Һәсән (ә) бујурур: “Ҝүнаһын ҹәзасыны вермәкдә тәләсмә, үзр үчүн бир јол гој.”

* * *

Һәдис 10: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Әмәлләринизи Аллаһ үчүн халисликлә јеринә јетирин. Һәгигәтән, Аллаһ јалныз Онун үчүн халисликлә јеринә јетирилмиш әмәлләри гәбул едир.”

* * *

Һәдис 11: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Өз үммәтим үчүн һәр шејдән чох данышыгда маһир олан мүнафигләрдән горхурам.”

* * *

Һәдис 12: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ-тәала севдији бәндәсини чәтинлијә салар ки, онун аһузарыны ешитсин.”

* * *

Һәдис 13: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Бир шәхси ишләтмәк үчүн әҹир тутдугда, һаггыны она әввәлҹәдән е`лан един.”

* * *

Һәдис 14: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Елм өјрәнәнин (дин тәләбәсинин) әҹәли чатдыгда, шәһид кими өләр.”

* * *

Һәдис 15: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Әҝәр өз јахшы ишиндән севиниб, пис ишиндән нараһат олурсанса, демәли мө`минсән.”

* * *

Һәдис 16: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Гәзәбләндијин заман, сакит ол (дајан) . ”

* * *

Һәдис 17: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Танышларыныздан бири өлдүјү заман ону раһат бурахын вә һаггында пис данышмајын.”

* * *

Һәдис 18: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Бир бәндә өлдүкдә ҹамаат дејәр: “Өзүндән сонра нә гојду ҝетди?” Вә мәләкләр дејәр: “Өзү илә нә ҝәтирди?”

* * *

Һәдис 19: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Өләнләринизин јахшылыгларыны јада салын вә писликләринә ҝөз јумун.”

* * *

Һәдис 20: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Ики салеһ гоһумундан һәја етдијин кими Аллаһдан һәја ет.”

* * *

Һәдис 21: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Халга мөһтаҹ олмајын вә онлардан бир диш чөпү белә истәмәјин.”

* * *

Һәдис 22: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Халгын ән шүҹаәтлиси өз нәфсинә галиб ҝәлән шәхсдир.”

* * *

Һәдис 23: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Бешикдән гәбрәдәк елм ахтарышында (өјрәнмәкдә) олун.”

* * *

Һәдис 24: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Мө`минин чәтинлији һамыдан чохдур, чүнки о һәм дүнја, һәм дә ахирәт ишләри илә мәшғул олмалыдыр.”

* * *

Һәдис 25: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аз ҝүнаһ етсән, өлүм сәнә асан олар.”

* * *

Һәдис 26: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Диш фырчаламаг барәсиндә мәнә о гәдәр ҝөстәриш вердиләр ки, онун ваҹиб олаҹағындан горхдум.”

* * *

Һәдис 27:Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Дүнјада һамыдан тох олан, гијамәтдә һамыдан аҹ олаҹаг.”

* * *

Һәдис 28: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Сәдәгә вар-дөвләти артырар.”

* * *

Һәдис 29: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ-тәала ата вә анаја јахшылыг едән инсанын өмрүнү узадар.”

* * *

Һәдис 30: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ-тәала бүтүн данышанларын дилинә нәзарәтчидир. Бәндә Аллаһдан горхмалы вә нә данышдығына фикир вермәлидир.”

* * *

Һәдис 31: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ-тәала дуада исрар едәнләри севәр.”

* * *

Һәдис 32: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ-тәала, бәндәсинин Она тәрәф узадылмыш әлини ҝери гајтармагдан вә ону үмидсиз гојмагдан һәја едәр.”

* * *

Һәдис 33: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ-тәала бош сөз-сөһбәтләри сизә гадаған етди.”

* * *

Һәдис 34: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Исрафын бир нөвү дә үрәјин истәдији һәр бир шеји јемәкдир.”

* * *

Һәдис 35: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Һәр кәс Аллаһдан бир шеј истәмәсә, Аллаһ она гәзәбләнәр.”

* * *

Һәдис 36: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Өз сүбһүнүзү сәдәгә вермәклә башлајын, чүнки бәла сәдәгәнин үстүндән кечә билмир.”

* * *

Һәдис 37: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Сүбһ тездән рузи вә һаҹәт далынҹа ҝедин, чүнки тездән дурмаг бәрәкәт вә гуртулуша сәбәбдир.”

* * *

Һәдис 38: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Варлыларын једији, фәгирләрин исә мәһрум олдуғу тој хөрәји неҹә дә писдир.”

* * *

Һәдис 39: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Пахыл (хәсис) о шәхсдир ки, адым чәкиләндә мәнә салават ҝөндәрмир.”

* * *

Һәдис 40: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Чох јемәк гәлбдә гәсавәт (дашүрәклилик) јарадыр.”

* * *

Һәдис 41: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Оруҹ тутаркән обашдан јејин, чүнки обашданлыг бәрәкәтин әсасыдыр.”

* * *

Һәдис 42: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Бир-биринизә әл верин (ҝөрүшүн) ки, гәлбиниздән кин хариҹ олсун.”

* * *

Һәдис 43: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Ҝүнаһдан төвбә одур ки, ону тәкрар етмәјәсиниз.”

* * *

Һәдис 44: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Дүнјанын ширинлији ахирәтин аҹылығы вә дүнјанын аҹылығы ахирәтин ширинлијидир.”

* * *

Һәдис 45: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Гадынын ҹиһады әринә јахшы бахмагдыр.”

* * *

Һәдис 46: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Евләнмәјин ән јахшысы одур ки, асан баша ҝәлсин.”

* * *

Һәдис 47: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Достларынызын ән јахшысы ејбләринизи сизә дејәндир.”

* * *

Һәдис 48: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ рәһмәт етсин о кәсә ки, өз дилини ислаһ едәр.”

* * *

Һәдис 49: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Чох ҝүлмәк гәлби өлдүрәр.”

* * *

Һәдис 50: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Әмәл олунан елмдән савајы, бүтүн елмләр гијамәт ҝүнүндә визрү-вәбал олаҹагдыр.”

* * *

Һәдис 51: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Һеч бир иши сабаһа сахлама ки, һәр ҝүнүн өз иши вар.”

* * *

Һәдис 52: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Өзүнүз јемәдијинизи јохсуллара једирмәјин.”

* * *

Һәдис 53: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Ҹаһил (надан) бир шәхс ја ифрат едәр (һәдди ашар), ја да ҝеридә галар.”

* * *

Һәдис 54: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Ким мәсләһәтләшсә пешман олмаз вә ким дә орта һәдди ҝөзләсә, јохсул олмаз.”

* * *

Һәдис 55: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Бир шәхс өзү үчүн истәдијини дин гардашы үчүн дә истәмәдикҹә мө`мин олмаз.”

* * *

Һәдис 56: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Һеч бир кәс ҝүҹү чатмајан шеји гонағы үчүн һазырламамалыдыр.”

* * *

Һәдис 57: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Ҹамаата верилән һеч бир сәдәгә онларын арасында јајылан елмдән үстүн дејилдир.”

* * *

Һәдис 58: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “О иши ки, истәмирсән ҹамаат сәндән ҝөрсүн, тәкликдә дә әнҹам вермә.”

* * *

Һәдис 59: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Мән һара, дүнја һара?! Мәним дүнјадакы вәзијјәтим бир ағаҹын көлҝәсиндә отуран, сонра ону орада гојараг дуруб ҝедән мүсафир кимдир.”

* * *

Һәдис 60: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Сәдәгә вермәклә мал азалмаз.”

* * *

Һәдис 61: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Һәр кәс чох јемәјә адәт етсә, үрәји гәсавәт бағлајар (дашлашар).”

* * *

Һәдис 62: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Һәр кәс өзүнү һансы дәстәјә охшадарса, һәмин дәстәдәндир.”

* * *

Һәдис 63: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Сизин гијмәтиниз јалныз беһиштдир, өзүнүзү ондан уҹузуна сатмајын.”

* * *

Һәдис 64: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Елм илә бирҝә олан јуху, ҹәһл илә бирҝә олан ибадәтдән үстүндүр.”

* * *

Һәдис 65: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ-тәала өвладларыныз арасында, һәтта онлары өпәркән белә әдаләтә риајәт етмәјинизи севир.”

* * *

Һәдис 66: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ-тәала јалныз рәһимли бәндәләринә рәһм едәр.”

* * *

Һәдис 67: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Гадынын бәрәкәтли олмасынын әламәти будур ки, елчилији асан, меһријјәси исә јүнҝүл олсун.”

* * *

Һәдис 68: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Бу дүнјада сизин үчүн бир мүсафирин азугәси гәдәр олан мал кифајәтдир.”

* * *

Һәдис 69: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ-тәала беһишти нә дедијинә вә онун һаггында нә дејилдијинә әһәмијјәт вермәјән пис данышыглы адамлара һарам етмишдир.”

* * *

Һәдис 70: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Сизин ән јахшыныз дүнјаја даһа рәғбәтсиз, ахирәтә исә даһа рәғбәтли оланыныздыр.”

* * *

Һәдис 71: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Гардашын (өз дин) гардашына олан ҝизли дуасы рәдд едиләси дејил.”

* * *

Һәдис 72: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Дүнја мө`минин зинданы, кафиринсә беһиштидир.”

* * *

Һәдис 73: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ о кәсә рәһмәт етсин ки, сөзләриндән артығыны сахлајар, малынын артығыны исә сәдәгә верәр (пајлајар).”

* * *

Һәдис 74: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Алимин ики рәкәт намазы, алим олмајан адамын јетмиш рәкәт намазындан үстүндүр.”

* * *

Һәдис 75: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһа диггәтлә гылынан ики рәкәт намаз, Аллаһдан гәфләтдә гылынан мин рәкәт намаздан үстүндүр.”

* * *

Һәдис 76: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ким өзүнү һесаба чәксә, сәадәтә јетишәр.”

* * *

Һәдис 77: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Елмин фәзиләти ибадәтин фәзиләтиндән чохдур.”

* * *

Һәдис 78: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Елмлә олан аз әмәл фајдалы, ҹәһаләтлә олан чох әмәл исә фајдасыздыр.”

* * *

Һәдис 79: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Әҝәр мәним билдикләрими билсәјдиниз, аз ҝүлүб чох ағлајардыныз.”

* * *

Һәдис 80: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Бәндә өз дилини сахламајынҹа, иманын һәгигәтинә чатмаз.”

* * *

Һәдис 81: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Инсаны үзүнә тә`риф етмәк, ону гәтлә јетирмәк кимидир.”

* * *

Һәдис 82: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ јолунда бир ҝеҹә кешик чәкмәк, мин ҝеҹә намаз гылыб, ҝүндүзләри дә оруҹ тутмагдан үстүндүр.”

* * *

Һәдис 83: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Исламын зирвәси Аллаһ јолунда ҹиһаддыр ки, јалныз ән үстүн мүсәлманлар бу зирвәјә јетишәрләр.”

* * *

Һәдис 84: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Ҝүнаһдан төвбә едән шәхс ҝүнаһ етмәмиш кимидир.”

* * *

Һәдис 85: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Ҝүнаһдан төвбә етдији һалда, ону тәкрарлајан шәхс Аллаһы мәсхәрә етмиш  кимидир.”

* * *

Һәдис 86: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Дүнја севҝиси бүтүн хаталарын башланғыҹыдыр.”

* * *

Һәдис 87: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Дүнјан үчүн елә чалыш ки, санки һәмишә јашајаҹагсан. Ахирәтин үчүн исә елә чалыш ки, санки сабаһ өләҹәксән.”

* * *

Һәдис 88: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Адәм өвладынын хаталарынын чоху дилиндәдир.”

* * *

Һәдис 89: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Мө`мини шад едән мәни шад етмиш, мәни шад едән исә Аллаһы шад етмишдир.”

* * *

Һәдис 90: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Мүсәлмана һијлә гуран биздән дејилдир.”

* * *

Һәдис 91: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Гоншусу аҹ икән өзү тох јатан кәс мәнә иман ҝәтирмәмишдир.”

* * *

Һәдис 92: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Гијамәт ҝүнү мө`минин әмәл тәрәзисинә хош хасијјәтдән дә үстүн олан бир шеј гојулмајаҹагдыр.”

* * *

Һәдис 93: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Һәгигәтән, хошхасијјәтли шәхс үчүн оруҹ тутуб ҝеҹәни ојаг галан адамын савабы вардыр.”

* * *

Һәдис 94: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Һәр кәс сүбһ едә, лакин мүсәлманларын ишинә јарымаја, мүсәлман дејилдир.”

* * *

Һәдис 95: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Сизләрдән һәр бириниз өз (дин) гардашына өзүнә етдији кими хејирхаһлыг етмәлидир.”

* * *

Һәдис 96: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Гејбәтә гулаг асан елә гејбәт едән кимидир.”

* * *

Һәдис 97: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Зарафатда һәдди ҝөзләмәјән шәхс әбләһдир.”

* * *

Һәдис 98: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Өз шәһвәтини өлдүрән (ҹиловлајан) шәхс ағыллы инсандыр.”

* * *

Һәдис 99: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Мәсләһәт едән шәхс хатадан аманда галар.”

* * *

Һәдис 100: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Аллаһ јолунда дөјүшәнләр үчүн ҝөјүн гапылары ачылар.”

* * *

Һәдис 101: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Төвбә етмәк гәлбләри паклајыр, ҝүнаһлары јујур.”

* * *

Һәдис 102: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Мө`мин онунла инсафсыз рәфтар едәнлә инсафла давранар.”

* * *

Һәдис 103: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Биләрәкдән ҝүнаһ едән шәхс бағышланмаға лајиг дејилдир.”

* * *

Һәдис 104: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Зүлм вә фәсад јолундан чәкиниб итаәт јолуну тутун ки, ахирәтдә хошбәхт оласыныз.”

* * *

Һәдис 105: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Аллаһдан һәја етмәк бир чох ҝүнаһлары арадан апарыр.”

* * *

Һәдис 106: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Елимсиз әмәл етмәк зәлаләтдир (јолдан азмагдыр).”

* * *

Һәдис 107: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Бәндәләрин дүнјадакы әмәлләри, ахирәтдә ҝөзләринин габағында олаҹагдыр.”

* * *

Һәдис 108: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Тәгвалыларын нәфси гане, шәһвәтләри өлү, чөһрәләри ачыг, гәлбләри исә гәмҝиндир. ”

* * *

Һәдис 109: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Дүнја булуд көлҝәси вә ширин јуху кимидир.”

* * *

Һәдис 110: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ағыллы шәхс одур ки, өз нәфси үзәриндә гәләбә чалсын вә ахирәтини дүнјасына дәјишмәсин.”

* * *

Һәдис 111: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Кимә бу дөрд шеј верилсә, она дүнја вә ахирәт хејри верилмишдир: данышыгда дүзлүк, әманәти гајтармаг, гарны (һарамлардан) ҝөзләмәк, хош хасијјәт.”

* * *

Һәдис 112: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Гәзәбдән чәкин ки, онун башланғыҹы дәлилик, сону исә пешманчылыгдыр.”

* * *

Һәдис 113: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ағыллы шәхс одур ки, дилини сахласын.”

* * *

Һәдис 114: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Јалан дүнјада рүсвајчылыг, ахирәтдә исә әзабдыр.”

* * *

Һәдис 115: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Аллаһа итаәтә сәбр етмәк, Онун әзабына сәбр етмәкдән асандыр.”

* * *

Һәдис 116: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Мө`мин о адамдыр ки, севҝиси Аллаһа ҝөрә, нифрәти Аллаһа ҝөрә, алыш-вериши дә Аллаһа ҝөрәдир.”

* * *

Һәдис 117: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Алим ҹаһили таныјыр, чүнки өзү дә әввәл ҹаһил олмушдур.”

* * *

Һәдис 118: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Надан алими танымыр, чүнки өзү әввәл алим олмамышдыр.”

* * *

Һәдис 119: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Јахшы ишләр истисна олмагла, бүтүн ишләрдә ифрат етмәк писдир.”

* * *

Һәдис 120: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Инсан үчүн наданлығын зијаны, ҹүзамын онун бәдәнинә вурдуғу зијандан даһа чохдур.”

* * *

Һәдис 121: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “О адам мәнфәәт тапар ки, дүнјасыны ахирәтинә сата вә әвәзиндә ахирәти ала.”

* * *

Һәдис 122: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Һәгигәтән, ријакарлығын ән ашағы мәртәбәси белә, Аллаһа гаршы ширкдир.”

* * *

Һәдис 123: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Һеч ким өз Рәббиндән савајы башгасына үмидвар олмамалы вә јалныз өз ҝүнаһларындан горхмалыдыр.”

* * *

Һәдис 124: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Бир кәс ки, өзүнү төһмәт һүзурунда гәрар верир, она бәдҝүман оланлары гынамамалыдыр.”

* * *

Һәдис 125: Имам Садиг (ә) бујурур: “Иманлы бир шәхс һеч вахт өз шәһвәтинә мәғлуб олмаз вә гарны онун рүсвајчылығына сәбәб олмаз.”

* * *

Һәдис 126: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Сусуб һәгигәти ҝизләмәкдә һеч бир хејир јохдур (писдир). Неҹә ки, наданлыг үзүндән данышмаг јахшы дејилдир.”

* * *

Һәдис 127: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Киши өз дилинин алтында ҝизләнмишдир.

* * *

Һәдис 128: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Фүрсәти әлдән вермәк гәм-гүссәдир.”

* * *

Һәдис 129: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ағыл камиллик мәртәбәсинә чатанда, данышыг гысалар.”

* * *

Һәдис 130: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Атанын өвлада әдәб вә тәрбијәдән даһа үстүн һәдијјәси ола билмәз.”

* * *

Һәдис 131: Һәзрәт Мәһәммәд (с) Әлијә (ә) бујуруғу: “Өвладыны пис тәрбијә едәрәк онларын үзә гајытмасына сәбәб олан ата-анаја Аллаһ лә`нәт етсин.”

* * *

Һәдис 132: Имам Әлијјән Нәги (ә) бујурур: “Өзүнү бәјәнмәк инсаны елм өјрәнмәкдән сахлајар.”

* * *

Һәдис 133: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Һеч бир кәс әглинин бир һиссәсини вермәдән зарафат етмәди.”

* * *

Һәдис 134: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Дини һөкмләри билмәдән тиҹарәтлә мәшғул олан шәхс сәләмә дүчар олар.”

* * *

Һәдис 135: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Һәр бир инсанын рә`јинин дәјәри онун тәҹрүбәси гәдәринҹәдир.”

* * *

Һәдис 136: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ләззәтләрин ҝедәҹәји вә ҝүнаһларын галаҹағы јадынызда олсун.”

* * *

Һәдис 137: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһын разылығы ата-ананын разылығында, гәзәби исә онларын гәзәбиндәдир.”

* * *

Һәдис 138: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ҝүнаһ етмәмәк төвбә етмәкдән даһа асандыр.”

* * *

Һәдис 139: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Аллаһа итаәтсизлик едәнләрә итаәт етмәк рәва дејилдир.”

* * *

Һәдис 140: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Јохсуллуг чох бөјүк өлүмдүр.”

* * *

Һәдис 141: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Пејғәмбәрлик мәгамына даһа јахын оланлар алимләр вә (һагг јолда) ҹиһад едәнләрдир.”

* * *

Һәдис 142: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Сәни кәдәрләндирән пис бир ишин сәни мәғрур едән хејир ишиндән Аллаһ јанында даһа јахшыдыр.”

* * *

Һәдис 143: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Бир гәбиләнин өлүмү алимин өлүмүндән даһа асан вә дөзүләсидир.”

* * *

Һәдис 144: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Һәр һансы бир мәҹлисдә отуруб елмини артырмајан кәс, Аллаһдан узаглығыны артырмышдыр.”

* * *

Һәдис 145: Имам Риза (ә) бујурур: “Ибадәт чохлу оруҹ вә намаз јох, јарадылыш һаггында (Аллаһын јаратдыгларында) дүшүнмәкдир.”

* * *

Һәдис 146: Имам Риза (ә) бујурур: “Сүкут һикмәт гапыларындан олан бир гапыдыр.”

* * *

Һәдис 147: Имам Риза (ә) бујурур: “Гоһумлуг әлагәсини бир ичим су илә дә олса, мөһкәмләндир.

* * *

Һәдис 148: Имам Риза (ә) бујурур: “Бир-биринизин ҝөрүшүнә ҝедин ки, достлуғунуз мөһкәмләнсин.”

* * *

Һәдис 149: Имам Риза (ә) бујурур: “Пејғәмбәр аиләсинә достлуг үмиди илә салеһ әмәли вә ибадәтдә сә`ј ҝөстәрмәнизи тәрк етмәјин.”

* * *

Һәдис 150: Имам Риза (ә) бујурур: “Ҝүнаһлары вә мө`минә әзијјәт вермәји тәрк етмәкдән даһа фајдалы тәгва јохдур . ”

* * *

Һәдис 151: Имам Садиг (ә) бујурур: ”Аллаһ-тәала гафил гәлблә едилән дуаны гәбул бујурмаз, она ҝөрә дә аҝаһ гәлблә дуа ет вә дуанын гәбул олаҹағына әмин ол . ”

* * *

Һәдис 152: Имам Мәһәммәд Тәги (ә) бујурур: “Шүкрү јеринә јетирилмәјән бир не`мәт бағышланмајан ҝүнаһ кимидир.”

* * *

Һәдис 153: Имам Мәһәммәд Тәги (ә) бујурур: “Аллаһын тә`гиб етдији бир кәс неҹә гача биләр?!”

* * *

Һәдис 154: Имам Мәһәммәд Тәги (ә) бујурур: “Бир чох инсанларын нифрәтини газанмадан Аллаһ мәһәббәтини әлә ҝәтирмәк гејри-мүмкүндүр.”

* * *

Һәдис 155: Имам Мәһәммәд Тәги (ә) бујурур: “Аллаһдан гејрисинә үмидвар оланы Аллаһ елә онун үмидинә бурахар.”

* * *

Һәдис 156: Имам Әлијјән Нәги (ә) бујурур: “Өз дәјәрини анламајан адамын шәриндән горун.”

* * *

Һәдис 157: Имам Әлијјән Нәги (ә) бујурур: “Дүнја бир базардыр. Бу базарда кими газаныр, кими исә зәрәрә дүшүр.”

* * *

Һәдис 158: Имам Әлијјән Нәги (ә) бујурур: “Бәла сәбирли шәхс үчүн бир, сәбирсиз шәхс үчүн исә икидир.”

* * *

Һәдис 159: Имам Әлијјән Нәги (ә) бујурур: “Аллаһ-тәала, Ону гәзәбләндирәни халгын гәзәбинә дүчар едәр.”

* * *

Һәдис 160: Имам Һәсән Әскәри (ә) бујурур: “Достуну хәлвәтдә нәсиһәт едән шәхс ону зинәтләндирмишдир.”

* * *

Һәдис 161: Имам Һәсән Әскәри (ә) бујурур: “Достуну ашкар сурәтдә нәсиһәт едән кәс ону хәҹил (хәҹаләтли) етмишдир.”

* * *

Һәдис 162: Имам Һәсән Әскәри (ә) бујурур: “Достларынын ән јахшысы о кәсдир ки, сәнин ҝүнаһларыны унудуб, јахшылыгларыны јадда сахласын.”

* * *

Һәдис 163: Имам Һәсән Әскәри (ә) бујурур: “Шөһрәт вә рәјасәт истәмәкдән чәкин. Чүнки бу икиси инсаны мәһвә сүрүкләјир.”

* * *

Һәдис 164: Имам Һәсән Әскәри (ә) бујурур: “Мүсибәт ҝөрмүш адамын јанында шадланмаг әдәбдән дејилдир.”

* * *

Һәдис 165: Имам Һәсән Әскәри (ә) бујурур: “Еһтијатын бир һәдди вардыр ки, ону ашдыгда горхаглыға чевриләр.”

* * *

Һәдис 166: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Көмәк вә јардым (Рузи барәсиндә) еһтијаҹ олан гәдәр (Аллаһ тәрәфиндән) чатасыдыр.”

* * *

Һәдис 167: Имам Һәсән Әскәри (ә) бујурур: “Мө`мини зилләтә салан бир шејә онун мејл ҝөстәрмәси неҹә дә писдир.”

* * *

Һәдис 168: Имам Һәсән (ә) бујурур: “Сиз гыса мүддәт әрзиндә вә сајлы ҝүнләрдә јашајырсыныз, өлүм исә гәфилдән ҝәлир .”

* * *

Һәдис 169: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Елм өјрәтдијиниз вә ја елм өјрәндијиниз шәхслә јумшаг давранын.”

* * *

Һәдис 170: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Өлүмүмдән сонра үммәтим үчүн ән чох горхдуғум шәхс Гур`аны јанлыш тәфсир вә тә`вил едән шәхсдир.”

* * *

Һәдис 171: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ-тәала Өз бәндәсинин төвбәсини ҹаны чыхана гәдәр гәбул едир.”

* * *

Һәдис 172: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Бир шәхсин гаиб бир шәхс барәсиндә етдији дуа даһа тез гәбул олар.”

* * *

Һәдис 173: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Гијамәтдә барәсиндә сорғу-суал оланан илк шеј намаздыр.”

* * *

Һәдис 174: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Тәәҹҹүб едирәм о кәсә ки, өлүм онун сорағында икән, о, дүнја истәјиндәдир.”

* * *

Һәдис 175: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Елм ахтарышында олан шәхсин рузисини Аллаһ јетирәр.”

* * *

Һәдис 176: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Мәним үммәтимә гаршы меһрибан оланла Аллаһ да меһрибан олар.”

* * *

Һәдис 177:Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Мүсәлманларын гејбәтини етмәјин вә онларын ејибләрини арашдырмајын (ахтармајын).”

* * *

Һәдис 178: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Хош о кәсин һалына ки, Аллаһа ибадәт етмәк мүвәффәгијјәтинә наил олуб, ҝүнаһ вә хатасына исә ағлајыр.”

* * *

Һәдис 179: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Хош о кәсин һалына ки, арзулары гысадыр вә өмрүнү гәнимәт сајыр.”

* * *

Һәдис 180: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Әмәл етмәдән беһишт истәмәк ахмаглыгдыр.”

* * *

Һәдис 181: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Дил јарасы (тә`нә вурмаг) низә јарасындан даһа јандырыҹыдыр.”

* * *

Һәдис 182: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Башгаларынын өлүмүнү ҝөрдүјү һалда өз өлүмүнү унудан кәсә тәәҹҹүб едирәм.”

* * *

Һәдис 183: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Һәр ҝүн ҹанынын вә өмрүнүн әскилдијини ҝөрә-ҝөрә өлүм үчүн бир иш ҝөрмәјән кәсә тәәҹҹүб едирәм .”

* * *

Һәдис 184: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Тәәҹҹүб едирәм о кәсә ки, өлүм јатағындан горхур, лакин ҝүнаһдан узаглашмыр.”

* * *

Һәдис 185: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Дүнјада ҝедәҹәјини билдији һалда ахирәти үчүн азугә һазырламајан кәсә тәәҹҹүб едирәм.”

* * *

Һәдис 186: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “О кәсә тәәҹҹүб едирәм ки, данышдығы сөзләрин нә дүнјада она бир хејри вар, нә дә ахирәти үчүн саваб јазылыр.”

* * *

Һәдис 187: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “О кәсә тәәҹҹүб едирәм ки, өзүндән јухарыдакынын мәрһәмәтинә үмидвар олдуғу һалда, ондан асылы оланлары үмидсиз гајтарыр.”

* * *

Һәдис 188: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Халг бир шәхсин дилиндән горхарса, о шәхс ҹәһәннәм әһлидир.”

* * *

Һәдис 189: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Фүрсәтләри әлдән вермәк гәм-гүссә ҝәтирәр.”

* * *

Һәдис 190: Имам Казим (ә) бујурур: “Мө`мин тәрәзинин ики ҝөзү кимидир − иманы артдыгҹа, бәласы да артар.”

* * *

Һәдис 191: Имам Казим (ә) бујурур: “Өз (дин) гардашыны алдадан шәхс мәл`ундур.”

* * *

Һәдис 192: Имам Казим (ә) бујурур: “Өз (дин) гардашына нәсиһәт вермәјән (онун јахшылығыны истәмәјән) шәхс мәл`ундур.”

* * *

Һәдис 193: Имам Казим (ә) бујурур: “Өз (дин) гардашынын гејбәтини едән шәхс мәл`ундур.”

* * *

Һәдис 194: Имам Казим (ә) бујурур: “Аллаһдан горх, һаггы сөјлә − сәнин мәһвин онда олса да белә.”

* * *

Һәдис 195: Имам Казим (ә) бујурур: “Аллаһын ҝөндәрдији бүтүн пејғәмбәрләр сәхавәтли олмушлар.”

* * *

Һәдис 196: Имам Казим (ә) бујурур: “Узун јашајаҹағынызы өзүнүзә тәлгин етмәјин. Чүнки бу адамы һәрис едәр (тамаһландырар).”

* * *

Һәдис 197: Имам Казим (ә) бујурур: “Нәфсинлә ҹиһад ет ки, ону фајдасыз һәвәсләрдән горујасан.”

* * *

Һәдис 198: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Халгла хош кечинмәк ағыл нишанәсидир.”

* * *

Һәдис 199: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ағылын ән јүксәк дәрәҹәси ҹәһли (билмәмәзлији) е`тираф етмәкдир.”

* * *

Һәдис 200: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Агилин еһтијаҹсызлығы онун елминә ҝөрәдир.”

* * *

Һәдис 201: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ҹаһилин еһтијаҹсызлығы малына ҝөрәдир.”

* * *

Һәдис 202: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Интизары чәкиләси ән лајигли (сәлаһијјәтли) шеј ҝизли өлүмдүр ки, һәр шејдән тез ҝәлиб јетишир.”

* * *

Һәдис 203: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Дост чәтинлик заманы танынар.”

* * *

Һәдис 204: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ҝөзүн кор олмасы бәсирәтин кор олмасындан даһа јүнҝүлдүр.”

* * *

Һәдис 205: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Бирҹә саатлыг гыса дүшүнмәк узун-узады ибадәтдән үстүндүр.”

* * *

Һәдис 206: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “О шәхс ниҹат тапар ки, фајдасыз һәвәсләринә галиб ҝәлмиш, нәфсинин истәкләринә һаким олмушдур.”

* * *

Һәдис 207: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Бүдрәмәмәк үчүн әввәлҹә дүшүн, сонра даныш.”

* * *

Һәдис 208: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Аз тапылыр ки, инсан гарынгулу олдуғу һалда, хәстәләнмәсин.”

* * *

Һәдис 209: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Һәр кәсин дәјәри онун билији гәдәриндәдир.”

* * *

Һәдис 210: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Аз јемәк бәдәни бир чох хәстәликләрдән горујур.”

* * *

Һәдис 211: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Әмәл едилән аз елм, әмәл едилмәјән чох елмдән үстүндүр.”

* * *

Һәдис 212: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ахмағын гәлби дилинин, агилин дили исә гәлбинин архасындадыр (јә`ни, агил әввәлҹә дүшүнәр сонра данышар) .”

* * *

Һәдис 213: Имам Садиг (ә) бујурур: “Бөјүкләримизә еһтирам ҝөстәрмәјән, кичикләримизә исә рәһм етмәјән кәс биздән дејилдир.”

* * *

Һәдис 214: Имам Садиг (ә) бујурур: “Бизим вилајәтимиз (һакимијјәтимиз) Аллаһын һакимијјәтидир. Һеч бир пејғәмбәр бу вилајәтсиз мәб’ус едилмәмишдир.”

* * *

Һәдис 215: Имам Садиг (ә) бујурур: “Башгасынын сирри үзәриндән пәрдәни ҝөтүрәнин өз евинин сирләри ашкар олар.”

* * *

Һәдис 216: Имам Садиг (ә) бујурур: “Гардашына гују газан өзү дүшәр.”

* * *

Һәдис 217: Имам Садиг (ә) бујурур: “Гадынларынызын пак галмасы үчүн ҝөзүнүзү халгын намусундан  чәкин.”

* * *

Һәдис 218: Имам Садиг (ә) бујурур: “Мө`мин башгалары илә кечинир вә әсла кимсә илә дидишмир.”

* * *

Һәдис 219: Имам Садиг (ә) бујурур: “Доланышыгда орта һәдди ҝөзләјән шәхс һеч вахт фәгир олмаз.”

* * *

Һәдис 220: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Чох вахт бир саатлыг шәһвәт ләззәтиндән узун гәм-гүссә јараныр.”

* * *

Һәдис 221: Имам Садиг (ә) бујурур: “Инсанын дахили ислаһ оларса, заһири рәфтары мөһкәмләнәр.”

* * *

Һәдис 222: Имам Садиг (ә) бујурур: “Тәнбәллик вә һөвсәләсизликдән узаг ол. Чүнки бу ики һал бүтүн писликләрин башланғыҹыдыр.”

* * *

Һәдис 223: Имам Багир (ә) бујурур: “Аллаһ-тәала - пис данышан, лә`нәт дејән вә тә`нә вуранлары севмир.”

* * *

Һәдис 224: Имам Багир (ә) бујурур: “Бизим шиәмиз олан шәхс тәгвалыдыр, Аллаһа итаәт едән вә халгын һаггында јалныз јахшы сөзләр данышаныдыр.”

* * *

Һәдис 225: Имам Багир (ә) бујурур: “Сәнә зүлм етмишләрсә дә, сән зүлм етмә.”

* * *

Һәдис 226: Имам Багир (ә) бујурур: “Сәни јалан данышмагда иттиһам едәрләрсә, гәзәбләнмә.”

* * *

Һәдис 227: Имам Багир (ә) бујурур: “Сәни тә`риф етсәләр, севинмә.”

* * *

Һәдис 228: Имам Багир (ә) бујурур: “Һикмәти, һәтта она әмәл етмәјәндән дә олса, өјрәнин.”

* * *

Һәдис 229: Имам Багир (ә) бујурур: “Әлинә фүрсәт дүшәндә сәһләнкарлыг етмә.”

* * *

Һәдис 230: “Салеһ инсанларын мәҹлиси инсаны ислаһа вадар едәр.”

* * *

Һәдис 231:Имам Сәҹҹад (ә) бујурур: “Јарадылыш мәгсәдиниз барәдә дүшүнүн вә она әмәл един. Чүнки Аллаһ сизи әбәс јерә јаратмамышдыр.”

* * *

Һәдис 232: Имам Сәҹҹад (ә) бујурур: “Ҹәһәннәм одундан горхан шәхс ҝүнаһларындан төвбә едәр.”

* * *

Һәдис 233: Имам Сәҹҹад (ә) бујурур: “Аллаһын ән хошу ҝәлән шеј будур ки, инсан Ону таныдыгдан сонра гарныны вә ҹинсијјәт үзвләрини һарамлардан горусун.”

* * *

Һәдис 234: Имам Сәҹҹад (ә) бујурур: “Әҝәр бир шәхс сәни сөјдүкдән сонра үзр истәјәрсә, ону бағышла.”

* * *

Һәдис 235: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Һәр ким орта һәдди ҝөзләсә, һәлак олмаз.”

* * *

Һәдис 236: Имам Сәҹҹад (ә) бујурур: “Пис иши тәрк етмәкдән чәкинмә; бу пис әмәлә мәшһур олсан да белә.”

* * *

Һәдис 237: Имам Һәсән (ә) бујурур: “Дүшүнҹә саһиби олуб-олмамаг гәзәбләнән вахт билинәр.”

* * *

Һәдис 238: Имам Һүсејн (ә) бујурур: “Фисг-фүҹур әһли илә (ҝүнаһкарларла) јолдашлыг етмәк инсана гаршы суи-зәнн јарадыр.”

* * *

Һәдис 239: Имам Һүсејн (ә) бујурур: “Бә’зи инсанлар дүнјанын бәндәсидирләр вә диндарлыглары јалныз дилдәдир. Мадди һәјатларына ујғун ҝәләнәдәк динлә јолдашлыг едирләр. Имтаһана чәкилдикдә исә диндарлар аз олур.”

* * *

Һәдис 240: Имам Һүсејн (ә) бујурур: “Мән өлүмү ејнилә хошбәхтлик, залымларла јашамағы исә ағрылы бир әзаб санырам.”

* * *

Һәдис 241: Имам Һүсејн (ә) бујурур: “Халгын ән сәхавәтлиси о кәсдир ки, һеч бир һәдијјә уммадығы шәхсләрә (бир шеј) әта етсинләр.”

* * *

Һәдис 242: Имам Һүсејн (ә) бујурур: “Үзр истәмәли олаҹағын ишдән узаг ол. Чүнки мө`мин нә пис иш ҝөрәр, нә дә үзр истәјәр.”

* * *

Һәдис 243: Имам Һүсејн (ә) бујурур: “Башгаларынын ҝүнаһындан горхан, лакин өз ҝүнаһынын ҹәзасыны јаддан чыхаранлардан олма.”

* * *

Һәдис 244: Имам Һүсејн (ә) бујурур: “Салам вермәјин јетмиш савабы вар. Онун алтмыш доггузу салам верәнин, бири исә саламы аланындыр.”

* * *

Һәдис 245: Имам Әли (ә) бујурур: “Нә чохдур дилин үзүндән һәлак оланлар!”

* * *

Һәдис 246: Имам Әли (ә) бујурур: “Чох чәтинликләр мүлајимликлә асанлашыр.”

* * *

Һәдис 247: Имам Әли (ә) бујурур: “Чохлары ахирәт үчүн олан әмәли о гәдәр тә`хирә салыр ки, ахыры өлүм онун јахасындан јапышыр.”

* * *

Һәдис 248: Имам Әли (ә) бујурур: “Чохларынын оруҹу сусуз галмагдан башга бир шеј дејилдир.”

* * *

Һәдис 249: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Чохларынын намазы, әзијјәт вә јорғунлугдан башга бир шеј дејилдир.”

* * *

Һәдис 250: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Әҹәли чатдығы һалда, мал топламагда олан бәдбәхт нә чохдур.”

* * *

Һәдис 251: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Өзүнү ислаһ етмәјән шәхс башгасыны неҹә ислаһ едә биләр?!”

* * *

Һәдис 252: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Гәлбини дүнја мәһәббәти тутан кәс Аллаһ севҝисини неҹә иддиа едә биләр?!”

* * *

Һәдис 253: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Наданлығын сүбуту үчүн инсанын өзүндән разы олмағы јетәр.”

* * *

Һәдис 254: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Һәдсиз зарафат абыр-һәјаны арадан апарыр вә дүшмәнчилијә сәбәб олур.”

* * *

Һәдис 255: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Һәдсиз зарафат ахмаглыг нишанәсидир.”

* * *

Һәдис 256: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Көмәк етдијин кими көмәк ҝөрәрсән.”

* * *

Һәдис 257: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ахирәти үчүн сәдәгә вермәјәнләрә дүнјанын һеч бир фајдасы јохдур.”

* * *

Һәдис 258: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Чох ҝүләнин гәлби өләр.”

* * *

Һәдис 259: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Башгаларынын ејбләриндән данышан кәс әввәлҹә өз ејбләриндән башламалыдыр.”

* * *

Һәдис 260: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Өзүн үчүн бәјәнмәдијини башгалары үчүн бәјәнмә. Өзүн үчүн истәдијини гардашын үчүн дә истә.”

* * *

Һәдис 261: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Фикирләшмәк кими ибадәт, мәсләһәтләшмәк кими е`тибарлы көмәк јохдур.”

* * *

Һәдис 262: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Чох ҝүлмәкдән чәкин, чүнки чох ҝүлмәк гәлби өлдүрәр.”

* * *

Һәдис 263: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “О шәхс бағышланмаға даһа лајигдир ки, интигам алмаға гүдрәти даһа чохдур.”

* * *

Һәдис 264: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Халгын ән дәјәрлиси фајдасыз ишдән узаглашан кәсдир.”

* * *

Һәдис 265: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Хош о кәсин һалына ки, өз ејбләринә мәшғул олдуғуна ҝөрә, мө`минләрдә ејб ахтармагдан узагдыр.”

* * *

Һәдис 266: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Билмәдән бир иш ҝөрән шәхсин хараб етдији дүзәлтдијиндән чох олар.”

* * *

Һәдис 267: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Һәр кәс башгасынын пис ишини башгаларына билдирсә, өзү о иши ҝөрмүш кимидир.”

* * *

Һәдис 268: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Исрафчылыг јахшы дејилдир, амма јахшы ишдә исраф јохдур.”

* * *

Һәдис 269: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Фүрсәтләр булуд кими өтүшүр.”

* * *

Һәдис 270: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Халгын малында ҝөзү олан шәхс һәмишә гәмҝин олар.”

* * *

Һәдис 271: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Хош о кәсин һалына ки, Аллаһ горхусу ону халгын горхусундан узаглашдырмышдыр.”

* * *

Һәдис 272: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Һеч бир иш сәнин башыны гатыб ахирәт ишиндән узаглашдырмамалыдыр. Чүнки өмүр олдугҹа гысадыр.”

* * *

Һәдис 273: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Әзабы вә әвәзи даһа тез чатан ҝүнаһ не`мәтә гаршы нашүкүрлүкдүр.”

* * *

Һәдис 274: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Өзүнү фәгирлијә вуран фәгир олар.”

* * *

Һәдис 275: Имам Һәсән (ә) бујурур: “Јахшылыг одур ки, әввәлдә һеј бу ҝүн-сабаһа салынмасын вә сонрадан да миннәт гојулмасын.”

* * *

Һәдис 276: Имам Һәсән (ә) бујурур: “Зарафат инсанын зәһмини азалдар вә аз данышан шәхс өз зәһмини артырар.”

* * *

Һәдис 277: Имам Һәсән (ә) бујурур: “Дүшүнүн, чүнки дүшүнҹә бәсирәтли гәлб үчүн һәјат сәбәбидир.”

* * *

Һәдис 278: Имам Әли (ә) бујурур: “Төвбә вә бағышланма јолу олдуғу һалда үмидсизлијә гапылан шәхсә тәәҹҹүб едирәм.”

* * *

Һәдис 279: Имам Һәсән (ә) бујурур: “Оғлум, бир шәхси јахшы танымамыш, онунла достлуг етмә.”

* * *

Һәдис 280: Имам Һәсән (ә) бујурур: “Кәрәм одур ки, сәнә ағыз ачылмамыш әта едәсән.”

* * *

Һәдис 281: Имам Һәсән (ә) бујурур: “Ҝөзләрин ән үстүнү хејир ишләрдә чалышан ҝөзләрдир.”

* * *

Һәдис 282: Имам Һәсән (ә) бујурур: “Өзүндән разы олмаг сизин нәсиһәт гәбул етмәјинизә мане олур.”

* * *

Һәдис 283: Имам Һәсән (ә) бујурур: “Ибрәтләрдән нәсиһәт алын вә кечмишдәкиләрин башларына ҝәләнләрдән ибрәтләнин.”

* * *

Һәдис 284: Имам Һәсән (ә) бујурур: “Дүнја вә ахирәт ағыл вә дүшүнҹә илә әлдә едиләр.”

* * *

Һәдис 285: Имам Һәсән (ә) бујурур: “Хош хасијјәт гәдәр башга һеч бир шеј һәјаты ширин етмир.”

* * *

Һәдис 286: Имам Һәсән (ә) бујурур: “Елминизи башгаларына өјрәдин вә башгаларынын елмини өјрәнин.”

* * *

Һәдис 287: Имам Һәсән (ә) бујурур: “Ағылын камиллији халгла хош мүнасибәтдә олмагдыр.”

* * *

Һәдис 288: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Гәзәб вә шәһвәтинә мәғлуб олан шәхс дөрдајаглылар (һејванлар) сырасындадыр.”

* * *

Һәдис 289: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Гардашына гују газанын өзүнү Аллаһ о гујуја салар.”

* * *

Һәдис 290: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Халгын ејби далынҹа ҝәзән адамын ејбини Аллаһ ачар.”

* * *

Һәдис 291: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Башгаларынын сиррини ачан кәсин сиррини Аллаһ ачар.”

* * *

Һәдис 292: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ахирәт ишләрини гајдаја саланын дүнја ишләрини Аллаһ гајдаја салар.”

* * *

Һәдис 293: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Аллаһын гәзавү-гәдәринә иманы олан кәс башына ҝәләнләрә әһәмијјәт вермәз.”

* * *

Һәдис 294: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Өзүнү ислаһ етмәјән кәс башгасыны ислаһ едә билмәз.”

* * *

Һәдис 295: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Башгасыны нәсиһәт етмәјә о кәс лајигдир ки, өзүнү нәсиһәт едир.”

* * *

Һәдис 296: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Бүтүн гүввәсини дүнјаја сәрф едән кәсин гијамәт ҝүнү ағры вә гүссәси чох олар.”

* * *

Һәдис 297: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Үзр истәјән һалда ҹәза вермәк неҹә дә писдир!”

* * *

Һәдис 298: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ашкарда ҝөрүлмәси ајыб олан иши ҝизлиндә дә ҝөрмә.”

* * *

Һәдис 299: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Чох писдир ки, инсанын заһири ҝөзәл, батини исә нөгсанлы олсун.”

* * *

Һәдис 300: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Халгын бир-бири илә хош кечинмәси ән үстүн әмәлләрдәндир.”

* * *

Һәдис 301: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһы даһа јахшы таныјан Ондан даһа чох горхар.”

* * *

Һәдис 302: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Ән јахшы әмәл Аллаһа ҝөрә дост вә Аллаһа ҝөрә дүшмән олмагдыр.”

* * *

Һәдис 303: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Мөминләр бағышлајан вә мүлајимдирләр.”

* * *

Һәдис 304: Һәзрәт Һәсән (ә) бујурур: “Бир-бири илә мәшвәрәт едән халг камала јетишәр.”

* * *

Һәдис 305: Имам Һәсән (ә) бујурур: “Сәнә о кәс јахындыр ки, достлуг јолу илә јахын олсун, гоһум олмаса да белә.”

* * *

Һәдис 306: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Ҝизли дуа ашкар дуадан јетмиш дәфә тә`сирлидир.”

* * *

Һәдис 307: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Ваҹиб намазы вахты кечдикдән сонра гылан шәхс гијамәт ҝүнү мәним шәфаәтимә наил олмаз.”

* * *

Һәдис 308: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Дири шәхсин өлүјә говушмағы нә гәдәр дә јахындыр.”

* * *

Һәдис 309: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Дүнјада әлдә етдикләрин үчүн о гәдәр дә севинмә.”

* * *

Һәдис 310: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Дүнјада әлиндән чыханлара ҝөрә о гәдәр дә гәм јемә.”

* * *

Һәдис 311: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Једикләрин арадан ҝедәр, једиртдикләрин исә галар.”

* * *

Һәдис 312: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Һәр нәфәс өлүмә доғру атылан бир аддымдыр.”

* * *

Һәдис 313: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Сәнә ән јахын олан дүшмән өз нәфсиндир.”

* * *

Һәдис 314: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Јәгин үзүндән олан  јуху шәкк илә гылынан намаздан јахшыдыр.”

* * *

Һәдис 315: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ҹамаат ичиндә биринә нәсиһәт вермәк данлагдыр, нәсиһәт дејил.”

* * *

Һәдис 316: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Бәсирәт кор оланда ҝөзүн ҝөрмәји фајдасыздыр.”

* * *

Һәдис 317: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Там билмәдијин шеји данышма.”

* * *

Һәдис 318: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Сынагдан чыхармамыш доста е`тимад етмә.”

* * *

Һәдис 319: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Бир шәхсдән билмәдији бир шеј барәсиндә сорушулса, “билмирәм” демәјә әсла утанмамалыдыр.”

* * *

Һәдис 320: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Әсла, Гур`андан башга јердә шәфа ахтармајасыныз, чүнки Гур`ан бүтүн дәрдләрин шәфасыдыр.”

* * *

Һәдис 321: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Дүшүнмәк кими ибадәт јохдур.”

* * *

Һәдис 322: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Һәр ешитдијини данышмағын сәнин јаланчылығынын сүбуту үчүн бәсдир.”

* * *

Һәдис 323: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Ҝизли сәдәгә Пәрвәрдиҝарын гәзәбини сөндүрәр.”

* * *

Һәдис 324: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Дилини сахлајан кәсин ејбләрини Аллаһ өртәр.”

* * *

Һәдис 325: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Халгын һаггыны итирмәјәнләр Аллаһа ән чох шүкүр едәнләрдир.”

* * *

Һәдис 326: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Һарада олурсанса ол, Аллаһдан горх.”

* * *

Һәдис 327: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Мө`мин аз хәрҹли вә ганедир.”

* * *

Һәдис 328: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Мө`минин шәрәфи ҝеҹә ојаг галмаг, иззәти исә халгдан еһтијаҹсызлыгдыр.”

* * *

Һәдис 329: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Мө`мин бир дәликдән ики дәфә санҹылмаз (сәһвини тәкрар етмәз).”

* * *

Һәдис 330: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ јанында ән јахшы төвбә ҝүнаһдан узаглашмаг вә пешманчылыгдыр.”

* * *

Һәдис 331: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Гәлбиниз јумшаланда дуаны гәнимәт билин, чүнки гәлбин риггәтлилији рәһмәтдир.”

* * *

Һәдис 332: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аз не`мәтә шүкүр етмәјән, чоха да шүкүр етмәз.”

* * *

Һәдис 333: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ-тәала дуада исрарлы оланы севир.”

* * *

Һәдис 334: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Ҝүлән һалда ҝүнаһ едән шәхс ағлајан һалда ҹәһәннәм одуна дахил олар.”

* * *

Һәдис 335: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Наданлыг кими јохсуллуг јохдур.”

* * *

Һәдис 336: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Елм кими  шәрәф јохдур.”

* * *

Һәдис 337: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Чох мүлајим олан кәс пешман олмаз.”

* * *

Һәдис 338: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ҝөзәл хасијјәт кими јолдаш јохдур.”

* * *

Һәдис 339: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Әммарә (пислијә чағыран) нәфс илә ҹиһад кими ҹиһад јохдур.”

* * *

Һәдис 340: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ваҹиб ҝөстәришләри јеринә јетирмәк кими ибадәт јохдур.”

* * *

Һәдис 341: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Чох јемәклә сағламлыг бир араја сығмаз.”

* * *

Һәдис 342: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Сөјүш сөјән адам кими һәјасыз јохдур.”

* * *

Һәдис 343: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ҝүнаһдан пак олмаг кими мүрүввәт (кишилик) јохдур.”

* * *

Һәдис 344: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Дин гардашы аҹ олан һалда мө`мин тох олмаз.”

* * *

Һәдис 345: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ағыллы инсан мәшвәрәт етмәкдән бојун гачырмаз.”

* * *

Һәдис 346: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Фәгирә мане олуб, она бир шеј вермәјән варлынын ҝүнаһы бүтүн ҝүнаһлардан бөјүкдүр.”

* * *

Һәдис 347: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “О шәхсә тәәҹҹүб едирәм ки, јахшы бир сифәтә ҝөрә тә`рифләндикдә севинир, һалбуки, бу сифәтә малик олмадығыны билир.”

* * *

Һәдис 348: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “О шәхсә тәәҹҹүб едирәм ки, она пис хасијјәти һаггында дејиләндә гәзәбләнир, һалбуки, бу сифәтә малик олдуғуну билир.”

* * *

Һәдис 349: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Гәлбин ҝүнаһ фикирдән узаг галмаг оруҹу, гарынын аҹлыг оруҹундан үстүндүр.”

* * *

Һәдис 350: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Сағламлыг пәһриздәндир.”

* * *

Һәдис 351: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Бир ишә башламаздан өнҹә мәсләһәт ет, аддым атмаздан габаг дүшүн.”

* * *

Һәдис 352: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Бүдрәмә вә пешманлыгдан аманда галмаг үчүн ағыл саһибләри илә мәсләһәтләш.”

* * *

Һәдис 353: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Хејирхаһларын ән писи етдији јахшылыға ҝөрә миннәт гојан кәсдир.”

* * *

Һәдис 354: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Халгын ән писи башгаларында ејб ахтарыб өз ејбини ҝөрмәјән кәсдир.”

* * *

Һәдис 355: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Халгын ән писи башгаларынын сәһвини бағышламајан вә ејбләрини өртмәјән кәсдир.”

* * *

Һәдис 356: Имам Багир (ә) бујурур: “Башгаларынын һаггында өз һаггынызда дејилмәсини хошладығыныз сөзләри данышын.”

* * *

Һәдис 357: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Аллаһа итаәт һаггында дүшүнмәк сәни әмәлә сөвг едәр.”

* * *

Һәдис 358: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Гејбәти динләјән шәхс гејбәт едәнлә шәрикдир.”

* * *

Һәдис 359: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Бир саатлыг зәлаләт бир өмрүн иззәтиндән ағырдыр.”

* * *

Һәдис 360: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Бөјүкләрдән даһа узаг ҝөрән кичикләр чохдур.”

* * *

Һәдис 361: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Дини олмајан заһидләр чохдур.”

* * *

Һәдис 362: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ҝөз корлуғу бәсирәт корлуғундан јахшыдыр.”

* * *

Һәдис 363: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ишин савабы она чәкилән әзијјәт гәдәрдир.”

* * *

Һәдис 364: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Иши сонраја сахламаг тәнбәллик әламәтидир.”

* * *

Һәдис 365: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ҝәнҹлијиндән гоҹалмамыш, сағламлығындан да хәстәләнмәмиш истифадә ет.”

* * *

Һәдис 366: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Аллаһ горхусундан ағламагла ҝүнаһлар јујулар.”

* * *

Һәдис 367: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Ибадәтләрин ән фәзиләтлиси дини анламагдыр.”

* * *

Һәдис 368: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Әфв етмәк васитәсилә рәһмәт назил олар.”

* * *

Һәдис 369: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Хош хасијјәт рузини артырыр.” 

* * *

Һәдис 370: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Дуа васитәси илә бәла арадан галхар.”

* * *

Һәдис 371: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Иззәт истәјирсәнсә, ону Аллаһа итаәтдә ахтар.”

* * *

Һәдис 372: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Вар-дөвләтинә јох, өмрүнә хәсис ол.”

* * *

Һәдис 373: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ишә башламаздан габаг мәсләһәт ет.”

* * *

Һәдис 374: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Далашанда барышыға јер гој.”

* * *

Һәдис 375: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Шәрәф вар-дөвләт вә әсил-нәсәбдә јох, ағыл вә әдәбдәдир.”

* * *

Һәдис 376: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Һәгигәтән, инсанларын дүнја вә ахирәтдә ағалары сәхавәтли инсанлардыр.”

* * *

Һәдис 377: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Дүнја елә бир тәләдир ки, ораја ону танымајанлар дүшәр.”

* * *

Һәдис 378: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Узагҝөрәнлик одур ки, Аллаһа итаәт, нәфсә гаршы исә итаәтсизлик едилсин.”

* * *

Һәдис 379: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Һәгигәтән, сән ахирәт үчүн јарадылмысан, онун үчүн дә чалыш.”

* * *

Һәдис 380: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Һәгигәтән, дүнјадан үз дөндәрсән, дүнја сәнә үз тутаҹагдыр.”

* * *

Һәдис 381: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Һәгигәтән, дүнјаја үз тутсан, о сәндән үз дөндәрәҹәк.”

* * *

Һәдис 382: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Һәгигәтән, сәнин дүшүнҹән бүтүн ишләри әһатә етмәк ҝүҹүндә дејилдир, белә исә, ону мүһүм ишләр үчүн сахла.”

* * *

Һәдис 383: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Һәгигәтән, бу ҝүн һесаб јох, әмәл, сабаһ исә әмәл јох, һесаб ҝүнүдүр.”

* * *

Һәдис 384: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Һәгигәтән, ән фәзиләтли ҹиһад инсанын өз нәфси илә олан ҹиһадыдыр.”

* * *

Һәдис 385: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Мө`мин үчүн ән гијмәтли һәдијјә өлүмдүр.”

* * *

Һәдис 386: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Јахшылыгларын ән јахшысы бизимлә (Әһли-бејт илә) достлуг, ҝүнаһларын ән писи исә бизимлә дүшмәнчиликдир.”

* * *

Һәдис 387: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Аллаһы ән јахшы таныјан кәс Ондан даһа чох истәјәндир.”

* * *

Һәдис 388: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Инсанларын ән ағыллысы өз ејбини ҝөрүб, башгаларынын ејбинә кор олан кәсдир.”

* * *

Һәдис 389: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Хош о кәсин һалына ки, мүсәлмандыр вә доланышығы еһтијаҹы гәдәрдир.”

* * *

Һәдис 390: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Бир-биринизлә растлашанда салам вә әл вермәклә ҝөрүшүн. Бир-бириниздән бағышланма истәји илә ајрылын.”       

* * *

Һәдис 391: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Гоһумларын әлагәни кәссә дә, сән әлагәни кәсмә.”

* * *

Һәдис 392: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Гејбәт инсанын иманына ҹүзамын бәдәнә ҝөстәрдијиндән даһа тез тә`сир ҝөстәрәр.”

* * *

Һәдис 393: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Дуа мө`минин галханыдыр. Һансы гапыны чох дөјүрсәнсә, үзүнә ачылар.”       

* * *

Һәдис 394: Имам Зејнәлабидин (ә) бујурур: “Бүтүн хејирләри, халгын әлиндә олана ҝөз дикмәмәкдә ҝөрдүм.”

* * *

Һәдис 395: Имам Багир (ә) бујурур: “Аллаһын вердији рузијә гәнаәт едән кәс ән еһтијаҹсыз адамдыр.”

* * *

Һәдис 396: Имам Багир (ә) бујурур: “Мө`мин мө`минин јетмиш бөјүк (кәбирә) ҝүнаһыны өртмәјә борҹлудур.”

* * *

Һәдис 397: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Һәр кәс нәфсиндә ҹүрбәҹүр јемәкләр севҝиси әксә, ҹүрбәҹүр хәстәликләр мејвәси дәрәҹәкдир.”

* * *

Һәдис 398: Имам Багир (ә) бујурур: “Анд олсун Аллаһа ки, О, Өз дәрҝаһына исрарла әл ачанларын истәјини верәр.”

* * *

Һәдис 399: Имам Садиг (ә) бујурур: “Јанына ҝәлмиш мө`мин гардашыны әзиз тутуб, һөрмәт едән кәс Аллаһы әзиз тутмушдур.”

* * *

Һәдис 400: Имам Садиг (ә) бујурур: “Мәним үчүн ики нәфәри барышдырмаг ики гызыл сиккә сәдәгә вермәкдән даһа үстүндүр.”

* * *

Һәдис 401: Имам Садиг (ә) бујурур: “Һәгигәтән, халгын ән чәтин бәлалар ҝөрәни пејғәмбәрләр, сонра онларын ардынҹа ҝедәнләр, сонра исә тәртиблә мәгамына ҝөрә Аллаһа јахын оланлардыр.”

* * *

Һәдис 402: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Үммәтим үчүн ики шејдән даһа чох горхурам: нәфс истәји вә узун-узады олан арзулар.”

* * *

Һәдис 403: Имам Садиг (ә) бујурур: “Пис хасијјәтли адам өзүнә әзаб верир.”

* * *

Һәдис 404: Имам Садиг (ә) бујурур: “Һәтта она гаршы зүлмкар олан ата-анасына дүшмән нәзәрлә бахан кәсин намазыны Аллаһ гәбул етмәз.”

* * *

Һәдис 405: Имам Садиг (ә) бујурур: “Мө`мини мәзәммәт едән кәси Аллаһ дүнја вә ахирәтдә мәзәммәт едәҹәкдир.”

* * *

Һәдис 406: Имам Садиг (ә) бујурур: “Дуа етмәји унутмајын, чүнки дуа һәр дәрдин дәрманыдыр.”

* * *

Һәдис 407: Имам Садиг (ә) бујурур: “Һәгигәтән, раһатлыг вахты едилән дуа, бәла вахты олан еһтијаҹлары арадан апарар.”

* * *

Һәдис 408: Имам Садиг (ә) бујурур: “Аллаһа едилән һәр бир дуа, Мәһәммәд вә али-Мәһәммәдә салават ҝөндәрмәдикҹә, сәмаја галха билмир.”        

* * *

Һәдис 409: Имам Садиг (ә) бујурур: “Растлашдығын һәр бир адама салам вермәк тәвазөкарлыгдандыр.”

* * *

Һәдис 410: Имам Риза (ә) бујурур: “Пејғәмбәрләрин силаһындан јапышын. Сорушулду ки, бу силаһ нәдир? Бујурду: Дуа!”

* * *

Һәдис 411: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Аллаһын она вердијиндән разы олан инсан халгын ән еһтијаҹсызыдыр.”

* * *

Һәдис 412: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Аллаһын јанында ән ағыр ҝүнаһ одур ки, шәхс ҝүнаһыны јүнҝүл саја.”

* * *

Һәдис 413: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Аллаһ үчүн ән пис (мәнфур) шәхс гејбәт едән адамдыр.”

* * *

Һәдис 414: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Инсанларын ән аҹизи дуа етмәкдә аҹиз оландыр ( дуа етмәјәнләрдир).”

* * *

Һәдис 415: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Хаталарын (сәһвләрин) ән бөјүјү дүнја севҝисидир.”

* * *

Һәдис 416: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Халга даһа чох хејир верән кәс халгын ән фәзиләтлисидир.”

* * *

Һәдис 417: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Иманын ән мөһкәм бағы Аллаһа ҝөрә достлуг вә Аллаһа ҝөрә дүшмәнчиликдир.”

* * *

Һәдис 418: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Башгаларына ејиб билдијини өзүнә дә ејиб бил.”

* * *

Һәдис 419: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһын ән севдији иш дили сахламагдыр.”

* * *

Һәдис 420: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ гаршысында ән јахшы јемәк чох адамын отурдуғу сүфрәдәки јемәкдир.” 

* * *

Һәдис 421: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ гаршысында ән јахшы бәндә хошхасијјәт оланыдыр.”

* * *

Һәдис 422: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ гаршысында ән севимли бәндә Онун бәндәләринә даһа фајдалы олан кәсдир.”

* * *

Һәдис 423: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Иманыны халис (ријасыз) ет ки, аз ибадәт белә сәнә кифајәт етсин.”       

* * *

Һәдис 424: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Халгын ән тәгвалысы хејринә, ја да зәрәринә белә олса, һәгигәти дејән кәсдир.”

* * *

Һәдис 425: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ гаршысында ән јахшы иш, давамлы олан ишдир, аз олса да белә.”

* * *

Һәдис 426: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Өзүн үчүн истәдијини халг үчүн дә истә ки, мө`мин оласан.”

* * *

Һәдис 427: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ гаршысында ваҹиб әмәлләри јеринә јетирдикдән сонра ән јахшы иш мүсәлманы шад етмәкдир.”

* * *

Һәдис 428: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Истәр зарафата, истәрсә дә ҹидди олараг дедији јаланы тәрк етмәјән кәс бизләрдән дејил.”

* * *

Һәдис 429: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Һеч бир әмәл јалан кими чиркин дејил.”         

* * *

Һәдис 430: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Иманла күфр арасындакы мәсафә намазын тәрки гәдәрдир.”

* * *

Һәдис 431: Имам Риза (ә) бујурур: “Һәр ҝүн өзүнү һесаба чәкмәјән, (јахшы вә пис әмәлини танымајан) биздән дејилдир.”

* * *

Һәдис 432: Ибн Аббас (р) нәгл едир: “Һәзрәт Әлинин (ә) хидмәтиндә олдуғум вахт онун өз ајаггабысыны јамадығыны ҝөрдүм. Имам (ә) сорушду ки, бу бир тај ајаггабынын гијмәти нә гәдәрдир? Дедим ки, дәјәри јохдур. Һәзрәт (ә) бујурду: “Анд олсун Аллаһа, һаггы ајаға галдырыб, батили мәһв етмәк истәмәсәјдим, мәним үчүн бу бир тај ајаггабы сизә һакимијјәтдән дәјәрли оларды.”

* * *

Һәдис 433: Имам Тәги (ә) бујурур: “Мө`минин иззәти халга мөһтаҹ олмамасындадыр.”

* * *

Һәдис 434: Имам Садиг (ә) бујурур: “Инсанлар үч гисимдирләр: алимләр, тәләбәләр вә  су үстә олан саман чөпү кими адамлар (нә өјрәнән, нә дә өјрәдәнләр) .”

* * *

Һәдис 435: Имам Һәсән (ә) бујурур: “Әҝәр мүстәһәб ишләр ваҹиб ишләрә зәрәр вурурса, онлары бошлајын.”

* * *

Һәдис 436: Имам Казим (ә) бујурур: “Аллаһ, чох јатыб, бекар ҝәзән бәндәсини дүшмән тутур.”

* * *

Һәдис 437: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Аллаһа гаршы итаәтсизлик едилмәјән ҝүн бајрамдыр.”

* * *

Һәдис 438: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ән пис адам сәһви бағышламајан вә ејби өртмәјәндир.”

* * *

Һәдис 439: Имам Һәсән (ә) бујурур: “Халгла елә давран ки, сәнинлә о ҹүр давранмасыны истәјирсән.”

* * *

Һәдис 440: Имам Сәҹҹад (ә) бујурур: “Ән гијмәтли адам дүнјанын кимин әлиндә олмасына е`тина етмәјәндир.”

* * *

Һәдис 441: Имам Казим (ә) бујурур: “Дүнја малы дәнизин (шор) сују кимидир. Сусуз адам бу судан ичдикҹә даһа да сусајар, нәһајәт, һәлак олар.”

* * *

Һәдис 442: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Елми өјрәниб она әмәл етмәјән адамы Аллаһ гијамәт ҝүнү мәһшәрә кор ҝәтирәр.”

* * *

Һәдис 443: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Елм вә билији бағлајын. Сорушдулар ки, неҹә бағлајаг? Бујурду: Ону јазмагла.”

* * *

Һәдис 444: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Төвбә илә өзүнүзү әтирләјин ки, ҝүнаһларын пис гохусу сизи рүсвај етмәсин.”    

* * *

Һәдис 445: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Төвбә гапысы ачыг икән ҝүнаһынын бағышланаҹағындан үмидини үзмә.”

* * *

Һәдис 446: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Јалныз өз фикринә истинад едән кәс бүдрәјәр.”

* * *

Һәдис 447: Имам Багир (ә) бујурур: “Елми фајда верән алим јетмиш мин абиддән үстүндүр.”

* * *

Һәдис 448: Имам Багир (ә) бујурур: “Дүнјасыны ахирәтинә, ахирәтини исә дүнјасына ҝөрә тәрк едән кәс биздән дејилдир.”

* * *

Һәдис 449: “(Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) сорушдулар ки, ән пак газанҹ нәдир? Бујурду:) Инсанын өз әли илә газандығы.”

* * *

Һәдис 450: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Аталарын өз өвладлары үчүн гоја биләҹәји ән бөјүк ирс әдәб вә дүзҝүн тәрбијәдир.”

* * *

Һәдис 451: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ҝүнаһдан чәкинән шәхс јахшы иш ҝөрән шәхс кимидир.”

* * *

Һәдис 452: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Еһтијаҹы олмадығы һалда мө`мин гардашынын ҝөрүшүнә ҝедән шәхс Аллаһын ҝөрүшүнә ҝетмиш кимидир.”

* * *

Һәдис 453: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Бир шәхсә вар-дөвләтинә ҝөрә еһтирам ҝөстәрән шәхсә Аллаһ лә`нәт етсин.”        

* * *

Һәдис 454: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Һәјат өлүмә неҹә дә јахындыр!”

* * *

Һәдис 455: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Әта етдијини чох да бөјүк һесаб етмә, сән өзүн ондан да бөјүксән.”

* * *

Һәдис 456: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Нә јахшы олар ки, инсан аза гане олсун, чох әта етсин.”    

* * *

Һәдис 457: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Јемәкдә орта һәдди ҝөзләјәнин сағламлығы вә дүшүнҹәси тәмиз олар.”

* * *

Һәдис 458: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Батини заһиринә мүхалиф олан кәс мүнафигдир.”

* * *

Һәдис 459: “(Һәзрәт пејғәмбәрдән (с) сорушдулар ки, ән јахшы әмәл нәдир? Бујурду:) Әввәл вахтда гылынан намаз.”   

* * *

Һәдис 460: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Чох данышмағы тәрк ет, истәјинә чатаҹағын гәдәр данышмағын кифајәт едәр.”

* * *

Һәдис 461: Имам Садиг (ә) бујурур: “Һәгигәтән, инсан ҝүнаһ едәркән она сүбһдән ҝеҹәјә гәдәр мөһләт вериләр. Әҝәр төвбә едәрсә, бу ҝүнаһ она јазылмаз.”

* * *

Һәдис 462: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Халг илә елә рәфтар един ки, әҝәр һәмин һалда өлсәниз, сизә ағласынлар вә сағ галсаныз, сизинлә үнсијјәтдә олмаг истәсинләр.”      

* * *

Һәдис 463: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Еј Адәм өвлады, Аллаһа итаәтсизлик етдијин һалда, Онун сәнә  чохлу не`мәт әта етдијини ҝөрәрсәнсә, бу ишин сонундан горх.”

* * *

Һәдис 464: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Зарафат вә ојунбазлыгдан, артыг мәзәләнмәкдән, ҝүлүшдән вә бош ишләрдән чәкин.”

* * *

Һәдис 465: Имам Садиг (ә) бујурур: “Дүшмәнләр сизи габаглајыб өвладларынызы аздырмамыш, онлара дин барәсиндә һәдисләр вә Ислам маарифини өјрәдин.”

* * *

Һәдис 466: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Аллаһ лә`нәт етсин о кәсләрә ки, ҹамааты јахшы ишләрә дә`вәт едирләр, амма өзләри бу ишә әмәл етмирләр, еләҹә дә башгаларыны пис ишдән чәкиндирирләр, амма өзләри чәкинмирләр.”

* * *

Һәдис 467: Имам Садиг (ә) бујурур: “Бизим шиәмиз о кәсдир ки, аҹындан өлсә дә белә, ҹамаатдан бир шеј диләмәз.”

* * *

Һәдис 468: “(Һәзрәт Әли (ә) оғлу Имам Һәсәнә (ә) бујурду:) “Оғлум, һеч кәсин гулу олма, Аллаһ сәни азад јаратмышдыр.”

* * *

Һәдис 469: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Нәһј әз мункәри, јә`ни пис ишдән чәкиндирмәји гәлби, дили вә әли илә тәрк едән кәс дириләр арасында олан өлүдүр.”

* * *

Һәдис 470: Имам Риза (ә) бујурур: “Өвлад гаршысында ата-ананын вәзифәси она јахшы ад гојмаг, әдәб өјрәтмәк вә Гур`ан тә`лим етмәкдир.”

* * *

Һәдис 471: Имам Риза (ә) бујурур: “Вар-дөвләт беш хасијјәтлә топлана биләр: гаты хәсислик, узун-узады арзулар, бөјүк һәрислик, гоһумлуг әлагәсини кәсмәк вә дүнјаны ахирәтдән үстүн тутмаг.”        

* * *

Һәдис 472: Имам Багир (ә) бујурур: “Аллаһ-тәала гијамәт ҝүнү бәндәләринин сорғусуну онлара вердији ағыл гәдәр (дәгиг) апарар.”

* * *

Һәдис 473: Имам Садиг (ә) бујурур: “Зарафатлашмагдан чәкин, чүнки о, кишинин абрыны вә һејбәтини апарар.”

* * *

Һәдис 474: Имам Сәҹҹад (ә) бујурур: “Истәр кичик олсун, ја бөјүк, истәрсә дә ҹидди олсун, ја зарафат үзү илә − јалан данышмагдан чәкин. Һәгигәтән, кичик јалан данышан кәс бөјүк јалана да ҹәсарәтләнәр.”

* * *

Һәдис 475: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Мәсләһәт етмәјән кәс пешман олар.”

Һәдис 476: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Инсан үчүн елә бир заман ҝәләр ки, дүнјасыны саламат ҝөрдүјү һалда динини итирмәкдән горхмаз.”

* * *

Һәдис 477: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Ики ҝүнү бәрабәр олан кәс зәрәрдәдир.”        

* * *

Һәдис 478: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Тамаһ јолуну сечән кәс өзүнү кичилтди, чәтинлијини билдирән кәс зилләтә бојун әјди, дилини өзүнә һаким едән кәс өзүнү гијмәтдән салды.”

* * *

Һәдис 479: Имам Багир (ә) бујурур: “Сүстлүк вә тәнбәллик инсанын дининә вә дүнјасына зәрәр вурар.”

* * *

Һәдис 480: Имам Садиг (ә) бујурур: “Достларымын (гардашларымын) ән јахшысы ејбими мәнә һәдијјә едән кәсдир.”        

* * *

Һәдис 481: Имам Риза (ә) бујурур: “Аллаһын аз рузисинә разы олан кәсин Аллаһ да аз әмәлинә разы олар.”

* * *

Һәдис 482: Имам Садиг (ә) бујурур: “Бизим шиәләримиз онлардырлар ки, тәкликдә Аллаһы чох зикр едәрләр.”

* * *

Һәдис 483: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Башгаларында ејб ахтармаг ән пис ејб вә ән пис ҝүнаһдыр.”           

* * *

Һәдис 484: Имам Һүсејн (ә) бујурур: “Мө`минин һаггыны јеринә јетирмәк, Аллаһа едилән ибадәтләрин ән үстүнүдүр.”

* * *

Һәдис 485: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Ән ҝүҹлү инсан халга галиб ҝәлән јох, нәфсинә галиб ҝәләндир.”

* * *

Һәдис 486: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Бир шеји билмәдән данышан кәсә ҝөјүн вә јерин мәләкләри лә`нәт охујар.”          

* * *

Һәдис 487: Имам Сәҹҹад (ә) бујурур: “Ҹамаат елм охумағын фајдаларыны билсәјдиләр, ганлары ахыдылмагла, дәрјалара баш вурмагла олсајды да белә, јенә тәһсил ардынҹа ҝедәрдиләр.”

* * *

Һәдис 488: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ән ҝүҹлү ҝүнаһ шәһвәтә табечиликдир. Она итаәт етмәјин, јохса дүшүнҹәнизи Аллаһдан узаглашдырар.”

* * *

Һәдис 489: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Һәр кәс гырх ҝүн Аллаһа ихласла (ријасыз) ибадәт етсә, Аллаһ һикмәт чешмәсини онун гәлбиндән дилинә ахыдар.”

* * *

Һәдис 490: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Мәзлума көмәк вә гәмҝини шад етмәк бөјүк ҝүнаһларын кәффарәләриндәндир.”

* * *

Һәдис 491: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Башгалары үчүн пис һесаб етдијин ишләрдән узаглашмаг әдәбли олмағын үчүн кифајәт едәр.”

* * *

Һәдис 492: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Башгаларындан билдијин пис әмәлләрә ҝөз јуммаг ән шәрәфли әмәлләрдәндир.”

* * *

Һәдис 493: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Ҝүнаһын кичиклијинә јох, кимә гаршы ҝүнаһ етдијинә бах.”

* * *

Һәдис 494: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Өлүмү чох јада салын, чүнки өлүмү хатырламаг ҝүнаһлары јујур вә инсаны дүнјаја гаршы е`тинасыз едир.”

* * *

Һәдис 495: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһ инсана онун хош хасијјәтинә ҝөрә Аллаһ јолунда ҹиһад едәнләрин мүкафатыны верәр.”         

* * *

Һәдис 496:Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Мәним Әһли-бејтим Нуһун ҝәмиси кимидир. Она минән ниҹат тапар, ондан үз чевирәнсә гәрг (һәлак) олар.”

* * *

Һәдис 497: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Ја Әли, сәни севиб, мәһәббәтинә садиг олан кәсин хош һалына вә сәнә дүшмән олуб, һаггында јалан данышан кәсин дә вај һалына!”

* * *

Һәдис 498: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Башга шејләр сизи өзүнә мәшғул етмәмиш, хејир иш ҝөрмәкдә габаға дүшүн.”

* * *

Һәдис 499: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Ән бөјүк еһтијаҹсызлыг гәлбдә арзулара јол вермәмәкдир.”

* * *

Һәдис 500: Имам Садиг (ә) бујурур: “Оруҹ тутаркән ҝөзүнүз вә гулағыныз да һарамдан горунмалы, бүтүн бәдән үзвләриниз чиркин ишләрдән узаг олмалыдыр.”

* * *

 

“Мәнбәләр”


Нәһҹүл-бәлағә          123-124, 126-129, 133-134, 136, 138-141,
            166, 278, 432-433, 435-437, 462, 463,
                    466, 468, 470, 478, 490-492, 499
Ү сул и -Кафи 5, 6, 8, 53, 89-95, 151, 213, 215, 356,
     392-396, 398-401, 403-410, 428, 431, 434,
                                          461, 465, 472, 473
Ф у ру и -Кафи                                              1-4
Вәсаилүш-шиә           131, 220, 436, 444, 469
Хисал                                                            367
Мәкаримул-әхлаг                                      442
Әмали ( Шејх Сәдуг )                                307
Мустәдрәк у л-вәсаил  130, 137, 429, 438, 448, 449, 485
Т у һәф ү л-угул                                     125, 190, 271, 304, 305, 479, 480, 486
Гурәрул-һикәм                             63, 76, 96-122, 135, 178-187, 198-212, 235, 245-259, 272, 288-300,307,-321, 357-366, 368-371, 373-379, 411-418, 450, 451, 454-457,464, 483, 488
Биһар      9, 188, 189, 439, 441, 445, 460, 474-477,                            93,498
Иршадул-гулуб ( Дејләми )        306, 324,440, 495
Сәфинәтул-биһар 72, 274, 402,458, 459, 500
Мәҹму ә ј и -Вәррам                           84-88, 494
Исна Әшәријј ә            171-177, 322, 325-331
Әвалимул-улум                                          482
Вафи                                                    323, 484
Нәһҹүл-фәсаһә  10-52, 54-62, 64-75, 77-83, 419, 427
Зәхаирул-үгба                                             497
Ҹам и ул-әхбар                                      301-303
Әнварул-бәһијјә                                         481
Сәвабул-ә`мал                                             430
У ддәтуд-даи                                                489
Г ү ррәтул-ујун                                            467
Тәраифул-һикәм 332-334, 335-355, 388, 397
Кәнзул-фәваид                                            446
Кәшфул-ғ үм мә                            215,216, 471
Мәалимуд-дин                                            487
Ләалиј ү л-әхбар                                          453
М ә һәҹҹәтул-бәјза                                142-144
Мунјәтул-мурид                  169-170, 443, 447
Һ и лјәтул- ө влија                                         496
Ровзеји-биһар    132, 145-150, 152-165, 191-197, 217-210,
              221-234, 236-244, 260-270, 275-277,
                                     279-287, 433, 435, 452
Һ ә д иј јәтул-әһбаб                                        372
Мишкатул-әнвар                                             7