جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احكام و فتاوا
دروس
معرفى و اخبار دفاتر
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
اخبار
مناسبتها
صفحه ويژه
مناسك حج « کتابخانه « صفحه اصلى  

فهرست موضوعات

پيشگفتار

19

اقسام حج و عمره

21

حج قران و إفراد

21

عمره مفرده

23

اعمال عمره مفرده

26

حج تمتّع

30

عمره و حج كودكان

33

اقسام حج تمتع (واجب و مستحب)

37

حجة الاسلام

38

شرايط وجوب حجة الاسلام

40

1 ـ بلوغ

40

2 ـ عقل

41

3 ـ حريت و برده نبودن

42

4 ـ استطاعت

42

استطاعت

43

استطاعت مالى

46

حج بذلى

53

استطاعت بدنى

55

استطاعت طريقى

56

استطاعت زمانـى

58

رجوع به كفايت

59

خمس و احكام آن در حج

61

وصيت به حج

66

نيابت در حج

70

شرايط نايب

75

1 ـ بلوغ

76

2 ـ عقل

76

3 ـ ايمان

77

4 ـ آگاهى به مناسك حج

77

5 ـ معذور نبودن در اعمال حج

77

6 ـ وثوق و اطمينان به انجام حج

83

شرايط منوب عنه

84

1 ـ ايمان

84

2 ـ عقل

84

3 ـ بلوغ

85

4 ـ عدم قدرت بر انجام مناسك

85

حج تمتع

88

بخش اول

عمره تمتع

90

1 ـ احـــرام

90

ميقات

91

نيت

99

لباس احرام

104

تلبيه

107

مستحبات و مكروهات احرام

113

مكروهات احرام

117

محرمات احرام

119

1 ـ آميزش

120

2 ـ بوسيدن

123

3 ـ لمس كردن

123

4 ـ نگاه كردن

124

5 ـ عقد كردن

124

6 ـ استمناء

126

7 ـ پوشاندن سر براى مردان

126

8 ـ پوشاندن صورت براى بانوان

129

9 ـ پوشيدن لباس دوخته براى مردان

130

10 ـ پوشاندن تمام روى پا براى مردان

133

11 ـ استعمال عطريات

134

12 ـ زينت

137

زيورآلات

137

عينك

137

انگشتر

138

سـاعـت

138

سرمه كشيدن

138

حنا بستن

139

13 ـ نگاه كردن در آينه

139

14 ـ ماليدن روغن و پماد چرب

140

15 ـ ناخن گرفتن

141

16 ـ ازاله مو

142

17 ـ سايه قرار دادن

144

18 ـ فسوق

147

19 ـ جـدال

148

20 ـ بيرون آوردن خون از بدن خود

150

21 ـ كندن دندان

151

22 ـ كشتن حشرات بدن

151

23 ـ سلاح برداشتن

152

24 ـ كندن گياهان و درختان حرم

152

25 ـ شكار حيوانات وحشى

153

مستحبات دخول حرم

156

آداب دخول مسجدالحرام

157

مستحبات ديگر مكه

165

2 ـ طــواف

167

شرايط صحت طواف

172

1 ـ نيت

173

2 ـ طهارت

174

الف: طهارت از حدث اصغر و اكبر

175

ب: طهارت بدن و لباس

183

3 ـ ستر عورت

185

4 ـ مختون بودن

186

5 ـ انجام هفت دور نه كمتر و نه بيشتر

187

6 ـ شروع طواف از حجرالأسود و ختم به آن

198

7 ـ محدوده طواف (مطاف)

200

8 ـ جهت گردش به دور كعبه

203

طواف مستحبى

205

مستحبات طواف

208

3 ـ نماز طواف

214

شرايط صحت نماز طواف

216

1 ـ نيت

216

2 ـ كيفيت نماز طواف

217

3 ـ وقت نماز طواف

218

4 ـ شرايط نماز طواف

219

5 ـ محل نماز طواف

223

مستحبات نماز طواف

225

4 ـ سـعى

227

شرايط صحت سعى

229

1 ـ نيت

230

2 ـ محل شروع و پايان و مسير سعى

231

3 ـ توجه به صفا و مروه در حال سعى

232

4 ـ وقت انجام سعى

233

5 ـ انجام هفت شوط متوالى و پى در پى

234

مستحبّات سعى

241

5 ـ تقصيـر

249

شرايط صحت تقصير

250

1 ـ نيت

251

2 ـ كيفيت تقصير

251

3 ـ وقت تقصير

252

احكام بين عمره تمتع و حج تمتع

253

بخش دوم

حــج تمتـع

259

1 ـ احـــرام

260

مستحبات احرام حج

263

2 ـ وقوف در عرفات

265

شرايط صحت وقوف

266

1 ـ نيت

266

2 ـ محل وقوف

267

3 ـ وقت وقوف

267

4 ـ كيفيت وقوف

270

مستحبات وقوف در عرفات

271

3 ـ وقوف در مشعرالحرام

281

شرايط صحت وقوف

282

1 ـ نيت

282

2 ـ محل وقوف

283

3 ـ وقت وقوف

283

4 ـ كيفيت وقوف

286

وقوفهاى اختيارى و اضطرارى

287

مستحبات وقوف در مشعر

290

اعمال روز عيد در منى

293

4 ـ رمى جمره عقبه

294

شرايط صحت رمى

297

1 ـ نيت

297

2 ـ وقت رمى

297

3 ـ شرايط سنگى كه با آن رمى مى شود

298

4 ـ پرتاب سنگ با دست و بدون واسطه

300

5 ـ هفت سنگ به ترتيب و يكى يكى زدن

301

مستحبات رمى جمرات

302

5 ـ قــربــانى

304

شرايط صحت قربانى

306

1 ـ نيت

306

2 ـ وقت قربانى

307

3 ـ محل قربانى

307

4 ـ شرايط حيوان قربانى

307

نوع حيوان

308

سـن حيوان

308

سالم بودن حيوان

309

ناقص نبودن حيوان

309

پير نبودن حيوان

311

لاغر نبودن حيوان

311

وكالت در قربانى

312

بـدل قـربانى

315

مستحبات قربانى

317

6 ـ حلق يا تقصير

319

شرايط صحت حلق يا تقصير

322

1 ـ نيت

322

2 ـ وقت حلق يا تقصير

323

3 ـ محل حلق يا تقصير

325

مستحبات حلق يا تقصير

326

7 ـ طـواف حـج

327

8 ـ نماز طواف حج

327

9 ـ سـعى

328

10 ـ طواف نساء

329

11 ـ نماز طواف نساء

332

مستحبات طواف حج،نماز،سعى،طواف نساء

334

اعمال مكه و احكام تقديم آن بروقوفين

336

12 ـ ماندن در منى

343

شرايط صحت بيتوته

346

1 ـ نيت

346

2 ـ وقت بيتوته

347

3 ـ محل بيتوته

348

مستحبات منى

349

13 ـ رمى جمرات سه گانه

351

شرايط صحت رمى جمرات سه گانه

354

1 ـ نيت

354

2 ـ وقت رمى

355

3 ـ ترتيب

356

كوچ كردن از منى

359

مصدود و محصور

361

احكام مصدود

361

احكام محصور

362

احكام بيهوش

366

احكام كفارات

371

متفرقات

373

موارد بطلان عمره و حج يا عدم كفايت آن

383

زيارت رسول خدا(صلى الله عليه وآله) وكيفيّت آن

384

زيارت حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام)

391

زيارت ائمّه بقيع(عليهم السلام)

395

زيارت ابراهيم فرزند رسول خدا(صلى الله عليه وآله)

399

زيارت فاطمه بنت اسد

403

زيارت ائمه بقيع (عليهم السلام) هنگام وداع

406

زيارت جامعه كبيره

407

زيارت امين الله

421