ی
ی
ی ی
ږ
 

ی

ی ی :

1- :

:

څ ی ډی (CD) ډ ړی ی ی ی ی ډی ی ړ ی ی ډی څ ی ی ډی ډ ǘړ ی ی ډی څ ګټ

ځ:

ј:

ی Ԙ () ی.

.

=======================

2- :

: ړ ی ی ی ډی (ʘ ی) ی ی ډ څږی Ԙ ی ( ی ی ی ډی ګ ی .

ځ:

:

ی ډی ی ګټ ی ډی ی ی ی Ԙ ی.

=======================

3- :

:

څ (ی ی) ی ی څ ی ړ јړ څ ړ

ځ:

:

ګټ څ ی ړی ی Ԙ ی.

=======================

4- :

:

ی څ ګټ ی څ ی ی ی ی ی ړی ی ی ی ږ ګی ی ړی ی ګی ی

ځ:

ی ی ګټ ی ی ی څ Ԙ ی.

=======================

5- :

:

ј ی ی ښ ی

ځ:

:

ј ګ ј ی ډ ی ی ډ ښ ی.

=======================

6- :

: ی ګټ ټ څ ی څ ͘ ی

ځ:

:

ی ی ټ ی ګټ ی.

=======================

7- :

ګټ ټ څ څ ͘ ی

ځ:

ی ی.

=======================

8- :

:

ګ ی څ ی ј ی ی څ ږی ی څ Ԙ ی

ځ:

:

ی ј ی Ԙ ی ګ ړی ی ی ی ΁ ی ی ځ ځی ی Ԙ ی.

[1] ( ی):

9- :

:

څ ی ی ی ی ی ی јړی ی. ی ј ی јړی ی ͘ ی Ԙ јړ ی ρی ی ړی ͘ ی ږی . јړی ΁ ړ . ی :

1- ی ی ی ی ی ړی

2- ΁ ی ی ΁ ځ ړ ی ی ی јړ ی ی ی

3- ی ʘ څ ی ی

ځ:

:

ی ی ی ی ی څ ی ی ی ΁ ی ی څ ΁ јړی ی ی ی.

ی څ ی :

10- :

:

ږی [2] ښ ی ړی.

څ ښښ ګ сښ ی ړ ګټ ( ) ی څ ښ ړی.

Ԙ

ځ:

:

ګ ی ځی ځی ݘ ی څ ړ ړ ی ی څ ی ی ی ښ ݘ ړی ی ی ی ځ ی ی ی ی ړی ی ی ی ی ډ ی ډ ړی ړی ښ ګځی ی ی ګی ی ѡ ѡ ѡ ΁ ی ړی ی ځ ړی ګ ښ ګ ݘ ړی ی ی ړی ړی ی ی ی ړ ړی.

=======================

11- :

:

ی څ .

20 ی ی ړی ی ټǘی ی

ی 17 ځ ړی.

ځ:

:

ی ی ړی.

ی ی ی څ ی () ی ی ی ډ ی.

=======================

12- :

:

ډ ی : ԁږ ی ی ی ی ی ړ ΁ ی ښږی. ی ځی ΁ ځ . څ ی ښ ځ ی ی ښی ی ړ. ΁ ی ΁ ځ ی ړ . ی ږ. ړ ی ی ی ږ ی څ Ԙ څ ͘ ی

ډ Ԙ

ځ:

:

ی ی ښښ ړی ΁ (Ӂ) ѡ ږ ی ی ی ی () ډǘ ی ی ΁ Ԙ ی ښ ی. ړی.

͘:

13- :

ʠ ی ی

:

ی ی :

ی ټǘ ځ څ ی ی ( ډ) [3] ی ځ ی ی ی ی ټǘ ګ ی ی

ډ Ԙ

ځ:

:

څ ی ΁ ټ ړی څ ښ ړی څ ی ټǘی ی څ ړی ی ی ی ی ی.

͘:

14- :

ی

:

ی ΁ ړی:

: ی ی (ی ) ی ( ی ֡ ӡ ځ ږ ѡ () [4] ی ) ړی ړ ږی

: ΁ ړی јی ږی ړ ی јی. јی ی

: (ړ ) ی ځی ړی ړ ی ی ΁ ځی ی ی

ځ:

:

: ی ی ی ی.

: ځی ړ ټǘی ی ی ګ ړی.

: ی.

څ ͘:

15- :

:

ړ ی ځی ی ټ څ ډی ی ی ی ی ی јړی ړی  () ی ی. ی ی . ی ی ځ ی ی څ ی. ځ  ی ی ΁ څ ډ ی ړی ی јړی

ځ:

:

ی ј ی ی ی ړ ی ی јړی ځی ی ی ی ی ی ی ځ ی.

ی ΁ ی څ څ ی ی ډ ی ی ی јړی.

=======================

16- :

:

1- () څ ړ ی ی ј ی ی ږی ی ی څ ږی јړ

2- ΁ ی ی (ښښ) јړی ی Әی ѡ јړ ی

ځ:

1 ΁ ړی ټ ј ټǘ ی ی ی ی јړی. ΁ څ јړی ی.

2- ټǘ ی ј ی ی څ ړی ی ی ی јړی.

=======================

17- :

:

ګی ј Ș ی (ی[5]) څ ړی. ی ږ 400 ی ρ 150 ј јړی ی .

ј ԁږ ږ ی 150 јړی ΁ ی 100 ږ (ی) јی ی ی ی ی څ јړ ی ږ. ی ږ ی ی ی. ډ ی څ ډ ی

ځ:

ډ ی ښ ی ǁ ی ډ ی ی ی.

=======================

18- :

:

1- ډ ی ј څ ͘ ی

2 ی ډی ی. ی ј ګی ی ږی ј ړږی ј ی ګ څی ګټ ی ی ښ ږی ډی ګټی ی ږی ړی. ږ ΁ јړ ی ی ی څ ځی څ ͘ ی

ځ:

:

1 ی ی Ԙ ی.

2 ی јړی ی څ ړی ی Ԙ ی.

=======================

19- :

:

ی ی ی . . ی. ј څ ی ګټ ی ی څ ј څ ی. ј ګ ګ ј څ ی ی ј ښ څی.

ځ:

:

ډ ی ی ډ ی ی ی.

=======================

20- :

:

ړ څ ی

ځ:

:

΁ ی ځ ړی Ԙ ی.

=======================

21- :

:

څی јړی څی ی ږی ی ی ی. ږ Ԙ .

ځ:

:

Ԙ ی.

͘:

22- :

1 ښښی ی ی ی ی ی څ [6] ی

2- څ [7] ی ی ی ی

3 ی ټ ټ ی ږی

4- څ ی ی јړی څ ډ ΁ ړی

ځ:

:

1- څ ږی ی.

2 Ӂ ی ی.

3 ی.

4 ی څ ی ی јی.

=======================

23- :

:

ی ی څ ښ ړی.

ی څ (ی) ΁ јی ǘړی څ ګ ښی ی ړ. ځ ی ی ړ څ ی ځ ی . ی ی ی ی ی ی ی. ړ ښ ړ ی ی ی ͘ ی

ځ:

:

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

=======================

24- :

:

ی ی ښ ږی ی

ځ ی јړ ی

ځ:

:

ی ی ی ی ی.

=======================

25- :

:

ی څ .

Ԙ

ځ:

:

ی ی ی ǁ јړی.

=======================

26- :

Ӂ ړ څ . ی јی ǘی јی Ԙ ی څ ډ ی ړ

ځ:

:

څ ی ړی Ԙ ی ی.

͘:

27- :

:

ښی ګ (ی. ی. ی) ښ څ ʘی څ ګټ ی ی ښ ړ ږی ړی ǘ ړ ډ ی ( ی ) څ ی ګټ ی ښ ǘ ړ

ځ:

:

ښښ ړی ی ی ړ ی ړی ږی ǘ ی ǘ ړی ږی ی ی ړی ی ی ی ړی.

=======================

28- :

:

ځ ی ی ږی ǁښ ځ ځی ی

ځ:

:

ی ی ی ی ی ی ی ځ ږی.

=======================

29- :

:

ځی ږ ږی ړی ی ټ ځی ی ږ څګ

ځ:

:

ښ ی ی.

ړ ځښ ͘:

30- :

:

ګښ ښی ړ څ ͘ ی

ځ:

:

ی.

=======================

31- :

[8] ی ی

ځ:

:

ښ ی ی ی [9] ی ی ی ی ی ی ی ی.

͘:

32- :

1 ښځ ی ژ څ ی ډ څ څ ͘ ی ړی ی ی ͘ ی ی

2 ی ͘ Әی ړ څګ ی ګ ی څ ی ی

ځ:

1 ی () ی.

2 ی.

ی[10] ی ښ :

33- :

ږ ( јړ ی) ی (ی ګټ ) ی ی ښځی ږی ی ښځ څګ

ځ:

ی ښځ ی (ښ ) ډ ښځ ی ی.

=======================

34- :


ی Ԙ ی Ԙ ی ΁ ړی څ .

ځ:

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ډ ی ځی ی.

=======================

35- :


ښځ ږ Ǎ ښځ ډ ی ی ړی ی ی ړی. ی څ Ԙ .

ځ:


1 ښځی ږ ی ی ډ ی ګ ښځی ی ړی ږ ی.

2 ی ی ی ȡ ی ی.

ځ ͘:

36- :

ی

ځ Ԙ ی ږی.

Ԙ ی

ځ:

ی ی ی ی ی ړی.

196 ی څ 212 .

=======================

37- :

ړی ی

ی ی ǘ ږی ԁږ ی ی јی ی ی ړ ګ ګ ی ځی ږ ډ ږی ΁ ځی ΁ ی ږی ځی ی ځی ځی ځ ی ͘ څ ی ی

ځ:

ی ی ځ ΁ ی ی ی ګ ځی ی ځ ی.

=======================

38- :

ی ی Ԙ ړی ʘ څ ی

ځ:


ی.

=======================

39- :

ی: ی ی ځ ی څ ی ј ی ǘ ی ی Ԙ ی ډ Ԙ ځ .

ځ:

ی : ځ ی ی ی ی ی ʠ ی ی ی ی څ ګټ ی ј ʘ ی ی ی.

=======================

40- :

څ ځ ځی ی ی څ ږی ځی ږ

ځ:


ی ی ځی ΁ ی څ ی ی ځی ځ ړی ډ ځی ی ی ی ԁی ځی ی ی ځ ړی ی ډ ی ځ ی څ ی ځ ړی.

=======================

41- :

ډ ԁ [11] ږ ږ (ی ښی ی ګځ) ѡ ǁ ګ ځ ی ځ ͘ څ ی څ ی

Ԙ

ځ:

ځ ی ړی ځ ړی څ ی ی ی ځ ی.

=======================

42- :

ږی ځ ی ی ی ی ږی ځ ʡ [12] ی ی ړ ګځی. ړ څ ی ی () ی ی ځی ږی ʡ ږ ی ی ی ی ی ی

ځ:

ʡ ی ی ی ټǘ ی ی ی څ ی ی ړ ی ړ ی ی ی څ .

ی ͘:

43- :

څ ΁ ړی ښ ʘ څ ی

څ ی څ

ځ:

:

ی څ ی ی ی ړی ی ی ی ډ јړی ځ јړ.

=======================

44- :

ی ی ی ړ ی ی ځ ځ ی ی څ ګټ ی (ګʡ ǘ ) ږی

ځ:

:

ǁ ی Ǎ ی ی څ ټ ګټ ړی.

=======================

45- :

:

ی ی ږی څ ګټ ی

ځ:

:

ی ټ ی ی ی [13] ګ ی . ی ږی ړی ی.

͘:

46- :

ی ی :

ی ښ ی ځ .

ی ښ ی ږ ړ ی ښ ښ څ ͘ ی

Ԙ ی څ

ځ:

:

ی ی ی څ ګټ ی ی.

=======================

47- :

:

ی ځ ی ی ګ ګی ی ی ͘ څ ی

ځ:

ی ی ی ی ی.

=======================

48- :

ی :

ی ی څ ͘ ی

ځ:

:

(ی) ی ی ی ی ګټ ی.

=======================

49- :

:

ی [14]ی ی ی

ځ:

:

ی ی.

ی:

50- :

ی:

ی څ ΁ ښی ږی:

: ړی ی ی ی ی ړی ړی ی () ی ځی ړی ی ی ی ښږ ی ( ړی ی ی ) ی .

: څ څ ΁ ی ی ی ی ی ΁ ی јړی ی ی ړی

: ځ ټ ړی ښ ګټ ړی () ی ږی ښ ګټ ی ( ی ړ )

ټ ی ډ څ Ԙ .

ځ:

:

1-Ԙ ی ی څ ږ ی.

2- ډ ی ی ی ی ی ږی ی ځ ی.

3- ی ړ ی ډ ځ ی.

=======================

51- :

:

ښځ ǁی ی ی ډǘټ ی јړی ی ی ی ی ی ښځی ړی ی ړی Ӂ ی ښځی ی ځی јړی ی ړی ی ښځی ی ړی

ی ی څ ی

ځ:

:

ی ځی јړ ښځ ی ی ی ی ی ی.

͘:

52- :

:

ی ی ی ګ () 500 Әی ΁ ی ی ړی ی ږ څ ږی ی ی ی ی ړی ΁ ی ړی ی. јړی ی ی ړ ی ی ی ی ګ ی ی ی ی ј ΁ ی ی ی ی ی ړ ی ی ی Әی ړ ډ 1000 Әی ړ ی. ی ی ͘ څ ډ ی

Ԙ

ځ:

:

ی ی ړ ی ی ΁ ی ډ ړ ړی ړی ی ی јړی ی ی څ ی ښی څ ی ی ی.

=======================

53- :

ښ ګ

ی ړ ی څ ښ ړ ی ی ښ ړی.

ی ی ی ی ی ی ی ی . ځ څ ږی ی ځ ی ړ ی څ ښ ړ ی ی ی څ ی .

ړ ږ ځ ی ی ی ی ی ی ی ی ډ ی ی ی ی ړ

Ԙ

ځ:

:

ǁ ی ړی.

[15]:

54- :

:

ځی ی ښځی Ǎ ی

ځ:

:

ی ټ ی Ǎ .

ړ ی ی:

55- :

:

΁ ی (ښ) (ی ) ی ΁ ړ ی ΁ څګ ی ی ږی ړ ښځی ی ښځ ی ی ډ ی ړ ږی ګځی.

ځ:

:

΁ ی ږی ړ ی ی ړ ی.

=======================

56- :

:

1- ښځ ښی ی (ی) ی ی ͘ څ ی

2- ی ی ( ړی ی Ϡ ) ی ښځ څ ځی ښځ ǘ Ԙ ی ǘ ی ی ډ ږی

3- ی ی ښځ ښی ښ ی. ی ی ښی ګ ...... ی ډ .

ځ:

:

1- ی ی ږی ǘ ی.

2- ی ړی ی ځ ی.

3- ښ ښځ ی ی ی ی ښی ی ځ ی ی.

ځ:

57- :

:

ی ی ی ی څ ډ ی ښ ی ی ځ ی ʘ څ ډ ی.

ځ:

:

ی ځ ی ی ی ګ Ǎ ځی ی ځ ړی.

=======================

58- :

:

ځ ی ی ښی . ټګ ی ډ څ ی ځ ی ی ی Ԙ ی څ

څ ΁ ښښ ړی ی ړی څ

څ ښ (ګډ) ی ی ی ځ ی ی ی ی ی. ی ی ځ ړی څ ړی ی ځ ړی

Ԙ

ځ:

:

1- ټګ ی ژ ی ځ ی ی ځ ی Ԙ ی ګ ډ ی ی ی څ ی ی ځی ړی ی ی ی ی ی ډ ی ی .

2- ی ډ ی ی ΁ ړی ی ی ی.

ی ی:

59- :

:

څ ی ړ . ی ی . ګ ړی

ځ:

:

ی ګ ړی ړی ی ړی. .

͘:

60- :

:

јی ځی ی ی ی. ی څ ͘ ی

څ ی ړی ی ی јړی. ی ړ ( ) ی ΁ ی ښی څ [16] ځی ی. ی ی. ړی ی

΁ ښښ ی ی ړی ړی ی

ځ:

:

1- ј ی ی ی ی.

2- ی (ښی ی) ړ ی ی ښ ږی ی [17] ی [18] ځ ی ښښ څ ګځی ی ږی ړ ی.

.

͘:

61- :

ړی ی

ځ јړی ی ټǘی Ӂ ( ی) ی ی څ јړی ی

ځ:

:

ی ی ږی ј ړی Ԙ ی.

=======================

62- :

ی ی .

ځ ǘړی.

ی ټǘی ی ی ی څ јړی ی

:

:

ړی ی ږ ی څ ǘړی ی.

=======================

63- :

ی ی ړ ځ ړی ښی ی ړ ی څ ی ډ ګټ ی ی Ӂی څ ګټ ګټ јی څ ړ ( ی ی ګټ јی ی).

ځ:

:

ړی ی ی јړی ی ډ ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی.

:

64- :

:

ی ی 1364 ی ږ ټ ј . ږ څ ی ј ی ی څ ی څ ͘ Ͽ

ډ ښ ړی ی ښښږ.

Ԙ

ځ:

:

ی ی ی ښ ی ی Ԙ ی.

.

͘:

65- :

21 ځ . څی ی ی ی ݘ . ی ډ څ ځی Ԙ ǘ څ ږی ی ی. ځ ی ی څږی ی ی ړ ی ږ ځ ځی ی ږ ی ږ ی.

ȡ ی ی ږی ی ی څ ډ ږی ی ښی ی ی ډ ډ ځډ ځ ږ ځی ی ی ǘ ی ی ی. ی јی څ ی

Ԙ

ځ:

:

1 ی ی څی څ ځ ګځی ی ی ǘ ی ږی.

2 ی ی ټ ړ ی ی ی ی ی ځ ړی ی ی.

3 ʡ ی ی ی ډ ړی.

4- ړی ی څ ی څ ی ی ی Ԙ ی.

=======================

66- :

:

ږ ځی ی ړ ډ ی ږ ځ څ ښ ړ ی ی ځ .

ړی : ړ ږ ی ږی ی ګ ی څ ی ی

ځ:

:

ی ی ΁ ی ټ ږی ی ځ ј ی ǘ ی.

=======================

67- :

:

ј ګ ی ی ی ј ږی

ځ:

:

ی ی ی ځی ی ی ی ی ی ј ی.

=======================

68- :

:

څ ی ږ ړ ی ړی ی ی ی څ ځی ګ ی ړی

ځ:

ګ ی ی ړی ی ی څ ځ ی ی ی.

=======================

69- :

:

ԁ ی ګ ی ږیړ ډ ی ځ ی . ی ځ ځ ی ړی. ی ی ΁ ګ ړ.

Ԙ

ځ:

:

ی ګ ی ځ ګ ی ΁ ځی ډ ی ی ی ګ ی ړی ی ی ځ Ԙ ی.

=======================

70- :

ړی ښ ی ی ړی ګ ړی ی ی ی ځی јړی ځی ی. ی

ځ:

:

ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی.

=======================

71- :

:

څ ی ډ ی ګ ی

ځ:

:

ډ ښ ښی ی څ ΁ ی ی.

=======================

72- :

ړی ی:

( ګځ) ږی. ی ی ی ی ګځ ی 1000 ی ΁ ј ʘ ی ړی.

ډ Ԙ

ځ:

:

څ ی ی ښ ی ی څ ی. ډ ی ΁ ښ ی ړی ی ځ ی.

=======================

73- :

:

() څ ی

ځ:

:

ی ی ی ی ( ځ څګ).

=======================

74- :

:

ړ ی ی ښ ړ ی څ ډ Ԙ ی

ځ:

:

ی ی څ ډ Ԙ ی .

=======================

75- :

:

ی ی ګی ړ ږی ړ ی

ړ ګی ړ ږی ی ګی ړ ړ

ډ ј ړ ی ډ Ԙ ړ.

ځ:

:

1 ی ی ی ګی .

2- ږی.

3- ی Ԙ ی.

4- ی ځی څګ ی .


[1] ی څ ګټ ( ی) ږی.

[2] ی ږی.

[3] ټ ږی.

[4] ی ی ی ږی.

[5] ی ږی.

[6] ј ј ږی.

[7] څ ی ږی.

[8] ډ ǘی ی ډ ښی .

[9] ی ښی ی ږی.

[10] ی ی ږی.

[11] ی ی ږی.

[12] ی ی () ی.

[13] ی Ә.

[14] ی ټ ی.

[15] ǁ ی ͘ ړی ی ј ږی.

[16] ډ ی ړ ړ ی ړی ΁ ړ ښی.

[17] ږی ی ړ ړی.

[18] ړی ΁ ړ ړی ړ ј ی ی ΁ ړ ی ΁ ښی ښښ ی.