ی
ی
ی ی
ږ
 

ځ ͘:

ډ ښ ی ځ ی ی ی () ګ ی ږی ی ږی. ډ ی ԁ ځ ځ ځ ځی ی ږی.

ځ ځ ګ څ ǘ ی. ی ی ځ ځی ړی څ ی ځ ښ Ӂ ی څ ی ی ځ ی. ǘ () : څ ی ځ ښ ړی Ӂ ی ی. ځ () Ϙی ړی ځ ګ ј ی ځی ړ () : ړی ی ی ځ ی ی ی څ ړی () څ ی ی.

ښښ ړی ی Șی ی ځ ړی ځ ی () ی ی ی ی ځ ی () ی ی ډ ښ ی ی ځ ی ړی ځ څ ی ږی څګ ی ځ ی ( ) ј ښ څ ی ښ () .

ځ ی ی ړی ګ ی ځ ی ϡ ѡ ʡ ړ ی څښ Ҙ ј (ګ) ј ړی ډ ی ی ځ ږ ی ځی ړی ی ی ځ ږی ځ ګی. ی ځ ډ ی ځی ړی ګی ړی ǘ ی ی ځ ǘ ړی ځ ړی.