ی
ی
ی ی
ږ
 

ځ ی ځی():

ځ ی څ ی:

ړی : ی.

878- : څ ی ی ځ ی څ ټ ی ځ ی ی ځ ی (ښښ) ی ی ی ی.

879- : ځ ی ګټ ی ی ګټی ی ی ی څ ځ ړی ( ی) ځ ی ډ ی ی څ ی ځ ی.

ړی ی ی ډ ی ړی ږی ځ ړی.

880- : څ ی ی ی څ ځی ړی ځ ړی ǁ ځ ی ځی ړی.

881- : ځی ی ږی ی ی ځ ړی ځ ږی ځی ی ی ی ړی ځ ړی ځ ی ی ځ ی ی ګ Ǎی ΁ ړی ی. ی ǁ ی.

882- : ږی ځی ی ی ږی ی ی ځی ځ ی ځ ړی ځ ی ی.

883- : ی ځ ی ی Ӂ ی ړی ی ی ځ Ǎی Ӂ ړی ی ʘی ګی ټ ی ی ی ځ ی.

884- : ی ځی ی ی ی ځ ی ʘ ټǘ ρ ی ی. ډ (ی) ی ډ ړ ی ی ی ی ی ͘ ی ی ځ ځ ځ ی ی ی ښ ی ی ی.

885- : څ ی ی ی ی ی ی ړی ځ ړی.

886- : ی ی Ҙ ی ی ړی ی ی ی ځ ی ی ډ ی ǁ ی ی ی ی ی ӡ Ҙ ی јړی ی јړی.

887- : ځ јړی ږی ی ړ ی ی ځ ی. ړی ړی ی ړ ی ی ځ ی.

888- : ی ی ی ی ی ټ ډ ی ډ ی ځ ځ ښی ی. ی ی ی ږ ی ځ ځ : ݠ - ی ښی څ ی ښی ی ی. ی ی ی (ټی) јړی.

889- : ی ی ځ ی ی ی ی ی ټ ی. ی ږ ی ږی ځ ی ی ی ږ ی ښی ی ی ی ی ی ی јړی ځ Ԙ ی ی ǁ ی څ ی.

890- : ی ی ی ی ی (ښ ) ی ځ ږی ی ی ړی. ځ ی ګ Ǎی ټǘ ی ی.

891- : ځ ی ټ ی ی ی Ԙ ی ځ ی ی ی ښ ی ړی ی ی ځ ی ځ ی јړی ی ی ځ ی ی ی ی ځ ړی. Ǎی څ ډډی ړ ړی ی ښ ځ ی ی.

892- : ډ ځ ی ګ ځ ی څ ی ی ځ Ԙ ی څ ی ی څ ی ی ږی ی ی څ ځ ی ځ ړی.

: ی ().

893- : ځ ی ځی ј ی ځ ی ( ټ ) ی ј ښ ږی ی. ګ Ǎی ʡ ږ ی ی ی ځ ی ی ی ځ ړی ј څ ی ی ی ی јړی ځ ی څی.

894- : ځ ی ی ښ ј ږی ی ړی ʘ ګډی ځ ʡ Ԙ ی. Ǡ ی ی ښی ټ ی ګ ږی .

895- : ځ ی ϡ ګډی ی ږی ی ј ږ ی ی ی ی ځ ځی ی ړی ی.

896- : ځی ی ډی ی ی ی ی ځ ی ی ی ړی Ԙ ی ی ځ ی ی. ځی ی ی ( ځی ی ډ ټ ) ځ ړی ځی ړی ځ ی ی ʘ (ګ ی) ی. ډ ی ی ی ی ی () ی ی ځ ړی ځی ړی ځ ی ی ʘ ی.

897- : ی ی ی ی ځ ړی Ǎی ی.

898- : ځ ځی ی ی Ԙ ی ی ی ј ј ځ ړی.

: ځی ځ ړی ی ی ی ځ ځی ړی.

899- : ځی ی ی ډ ی ی ی ږی ی ی ی ј ځی ی ځ ړی Ǎ ی ی ی ځی ځ ړی ی ی ј ځی ړی.

900- : ړی () () ځ ړی ǁ ی ځ ړی.

901- : ځ ی ځ ی ی ی ی Ԙ ی ټ ی Ǎ ی ی ی.

څ : ځ ی ی ی.

902- : ځ ی ی ی ی ی ی ی ږی ګ ی ی ی ځ ی. ځی ی ی ږی ی ځ ی څ ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ځ ی ی ی.

ځ : ښځی ی.

903- : ځ ښځ ږی ښ ی ښځی ی ځی ځی څ ږ ی ǁ ی ښځ ی ږی ځ ی ی ͘ ړ ځ ی ډ ځ ځ ی.

904- : ښځ څګ ږی ځی ځ ړی ړ ځ ی ځ ړی ی ځ ی ی ی ځ ی.

905- : ښځی ځ ی ی ی ی ځ ی 5 ی ی ځ ی.

906- : ښځ ځ ړی څ ی ی ځ ی ی ی ږ ی ږ ځ ی.

ԁږ : ځ ی ی ځی ی.

907- : ځ ی ی ځی ګ ښی ګ ځی ډ ړی څ ګی ښ ړ ی.

ځ ی ځ ی:

908- : ډ ی ی ځ ړی ډ ښ ټ () ϡ ی ϡ ӡ ښ ϡ ګی ځی ی.

909- : ښځ ښ ی ی ځ ΁ ی ړی. ځ ځ ی Ǎی ی ډ ړ ی ښ ی ی ښځی ړی. ی ͘ ی ی.

910- : ځ () ی ښ ی. ځ ی () ځ ی.

911- : ډ ی ځ ی ی ی ی ی ی ځ ړی.

912- : ی ی ی ی ځی ی ی ډډی ی ی ړی ی څ ښځ ی ښځ ړی ی ی ړی.

ځ ی ځ ی:

913- : ځ ی ځ ی ځ (ښ ) ی ی ړ څ ی ګ ګ ی ی ی ځ ی څ Ρ ځی ی ی څ ډی ی ی ځی ی Ρ ژ ی ی ی ګ Ǎی ږی ی ښی ی ی ځی ی ژ ی څ ځ ی ی Ρ ѡ ځ .

914- : څ ی ګ ګ ګ ځی ځ ی څ ی ی ΁ ی ښږی ی ځ ی ی ړ ی ی.