ی
ی
ی ی
ږ
 

ځ :

1145- : ځ ی ی ی:

ړی: Ǎی ځ ځ ځ ړی ځ ځ ی ی ی.

: Ǎی ځ ځ Ǎی ѡ ی ی ی ځ ی ی څ ځی څ ی ی ی ی څ ی ړی ځ ځ ی څ ځی څګ ی ی ͘ ړی ځ ی ږی ځ ځ ی ښځی څ ی ځی ی ړی ی ځ ی ی.

1146- : څ ی ی ی ړی ی ږی ی ځ ځ ی ړی ی ځ ی ځی ړی ځ ږی Ԙ ړی ی ځ ځ ځ ی ی.

1147- : ږی ΁ ی Ԙ ړی ی ځ ځ ځ ی ی ی ی ځ ی ی ځ ی ی.

1148- : ی څ ښ Ԙ ړی ی ځ ی ی Ԙ ځ ځی ړی.

: ځ څ ی ی ی ی ښږ ی.

1149- : ښږ ی څ ډ ی ǁ ځ ځی ړی Ǎی ǘ ښږ ی Ԙ ی.

څ: ځ څ ی ی ی. ی ی ی ځ ی ږی.

ځ: ځ څ ی ی ړی ی ی ګځی ګځی ی ی ی څ ی ږی ځ ی ی.

1150- : ګځی ی ی ی ΁ ی ځ ی ږ څ ګځی ی ځ ی ږی.

ԁږ: ځ څ ی ی ی ی ړی ی ی ډ ی ځ ی ږی.

1151- : ی ی ی () ی ی ی ی () ی ی ږی ی ړی ځ ی ږی ی ړی ی ږی ځ ی ږی ی ی ی ړی ی ډ ی ǁ ځ ی.

1152- : ټی ټ ښ ښ ځ Ԙ ی ی ی ی ی ی ځ ی.

1153- : И ی И ی: ( ǘ) ی ړ ړی ی ی ړی Ԙ ی ی ی ی ړی ی څ И ی ځ ږی.

1154- : ځ څ ی ی ی ی ͘ ځ Ԙ ی ی ی ی ی.

1155- : ی ځ И څ ی Ԙ ی څ ی Ԙ ی.

1156- : ځ ړی ړی ی ځ јړی ی ړی ی ی ی: ی.

1157- : ځ څ ځ ځ ی ی ځ ځډی ی ځ ی ځ ی ځ ی ځ јړی ځ ی ځ ј ی.

1158- : ځ ی ی ی ی ی ی ڼ ی ړ ی ځ јړی ی ی ځ ی.

1159- : ځ ی ځ ځ ی .

1160- : ښځ ی ښ ږی ځ ی јړی ځ ی ی ی ځ јړی ښ ی ځ јړی.

1161- : ځ ی ځ ړی ړی ځ ی ی.

1162- : څ ځ ی ړی ی ی ی ځ ی ی ی ځ ی ی ښ ی ځ јړی.

1163- : څ ځ ی ی ی ی ی ښځی ځ ی.

1164- : څ ړی ځ ی ټ ی ځ јړی ی ی.

1165- : څ ړی څ ی ی ј ځ јړی ځ ی ی.

1166- : ړی څ ی ځ ځ ی Ԙ ړی ی ی ځ јړی ډ ی ږی ی څ ځ јړی. ږی ی څ ځ ړی ځ јړی.

1167- : ی ډ ښ ی ی Ӂ ړ ی ی ی ړی.

1168- : ځی ړی ی ځ јړی.

1169- : ځ ی ځ ی څ ځ ی: .

: ځ ړ ی ǁ ډ ی ی ی ی ی ی ځ ځ ړی ځ ی ( ښډی ) ځ ی.

1170- : ږ ی ی ړی ګ ی ی ی ځ ی ځی ځ ی ی.

: ځ څ ی ی ړ ړی ی ی ϘѠ ρ ی ړ ړی ی () ی ړی ښ ی ړ Ԙ ی ښ څ ی.

: ځ څ ی ی ځ ځ ی ( ) ځ ږ ی ډ ی ی ړی ی ی. ی ځ ǁ ړی Ԙ ی.

1171- : ځ ځ ښ ی ی ځ ی څ ی ځ ی ی.

1172- : ځ ځ ړی ښ ی Ԙ ړی ی ځ ځ ی ی ځ ی ی.

: ځ څ ړ څښ ی ځ ی ی څښی ی ځ ځ ړی ځ ی ږی ی ځ ځ ړ ی ǁ ځ ږی.

1173- : ځ ځ ډډی ی ښ ځ ی ړی ځ ی. ی ی ی ی ی ځ ږ ږ ی ی ځ ی Ԙ ی.

: ځ څ Ԙ ځ ی јی Ԙ ړی ј څ јی ځ ی.

: ځ څ ی ی ځ ј ی ی ږ ډ ړی ی ی ј ی ی ږ ډ ړی.

1174- : ځ Ԙ ړی ی ځ ځ ی ځ ی ړی ځ ی ی.

ی ځ ی:

1175- : ی ځ ږ څ ګځی ګی ټ ړی ګځی ΁ ږ ی ړی ګی ی ی ړی Ǎی ګی ګی ی ی И څ ی ی ی (ی ی) ځ ی ی.

1176- : ی ځی ی ی څ ی ړی ی ځ ړی ډ ګ ځ ښ ی ښ јړی ځ ی ی ی.

ځ ی ی ی ځ ړی:

1177- : ځ ی ځ ی ځ ی ی.

1178- : ځ څ ی ی ی ی ځ ی ځ ړی ځ ی ی ی.

1179- : ډ ی ځ ی ښی ΁ ړی ی ی ځ ځ јړی јړی ځ ј ی ځ ړی јړی ځ ړی.

1180- : ځ ځ ږی ی ی ږ ی ځ ی ی ډ ی ǘ ځ ځ ړی ځ ځ ǘ ړی ځ ځی ړی ځ ځ ړی ځ ړی ځ ی ړی ځی ړی.

1181- : څ ی ځ ړی ځ ی ی ړی ځ ی ی څ ی ی ځی ړی.

1182- : ی ј ږ ی ی ی ی ړی ځ ډ ی ی ځ ړی.