ی
ی
ی ی
ږ
 

ځ Ԙ:

ځ Ԙ 23 ډ ی: ډ ی Ԙ ی ی ځ ی ԁږ ډ ی ړ ډ ی ی.

Ԙ:

1183- : Ԙ ی ځ ی ی ی:

ړی: јی ځ ј Ԙ ځ ځ јی ځ ј ی ځ Ԙ ځ ی.

: ی јی ځ ј Ԙ.

: Ǎی څ јی ځ Ԙ ړی ی ј ړی ی ډ.

څ: Ǎی څ јی ځ ی ی ی Ԙ ړی ی ј ړی ی ډ ( ی Ԙ څ ی).

ځ: ځ ј ځ ډ ځ ј Ԙ.

ԁږ: ی ԁږ ј ځ ی ډ ԁږ ј Ԙ.

: ځ ј Ԙ ی ږی څ ј ړی ی ( ځی ړی ی).

: څ ԁږ ј څ ډ ԁږ ј ځ Ԙ څ ی ی ی ی ی ی څ ԁږ ј څ ԁږ ј ځ Ԙ ځ ی ی ی ǁ څ ښږ ی ځ ی ی ی ی ی ی ځی ړی ځ ځی ړی.

1184- : ځ ی Ԙ ی ݘ ړی څ Ԙ ی ځ ړی Ԙ ی ځ ړ ګ ړ ǁ ښی ځ јړی ځ ی ی ݘ ی ی ی ΁ Ԙ ی Ԙ ǘ ړی Ԙ ی ځ ړی ځ ی.

Ԙ ی ړی:

1185 : Ԙ ی ړی ی ی:

ړی: Ԙ ی ی ځی ړ ( ځی) ی ی.

: Ԙ.

: ځ Ԙ.

څ: Ԙ Ԙ ی څ ی ډ Ԙ ی.

ځ: Ԙ.

ԁږ: ی ځ Ԙ.

1- Ԙ ی ی ( ځی) ی ی:

1186- : ځ ځ Ԙ ړی ی ځی ړی Ԙ ړی ی ی ی ی ړی ی ړی ی څ ی ی Ԙ ړی ځی ړی ی ی ړی ی ΁ Ԙ ړی.

1187- : ځ Ԙ ړی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ړی ی ی ی ΁ Ԙ ړی.

1188- : ј Ԙ ړی ی ی И ځی ړی ΁ Ԙ ړی.

1189- : ی ی ځی Ԙ ړی ی ј ړی Ԙ ړی ی ј ی ی ΁ Ԙ ړی.

1190- : Ԙ ړی ی ځی ړی ΁ Ԙ ړی Ԙ ړی ی ځی ړی ګځی ځی ړی.

1191- : څ ی ځ ی ی ی Ԙ ړی ی ځی ړی ΁ Ԙ ړی ی ی Ԙ ړی ی ځی ړی ځی ړی.

1192- : Ԙ ړی ځ ј ځی ړی ی ی ی ی ځی ړی Ԙ ړی ی ی ی ړی ځی ړی ی ی ی ځی ړی - ځ ی ј ډ ی ځ ی ی.

1193- : Ԙ ړی ی ј ځی ړی ی ی ی ی ی ΁ Ԙ ړی ی Ԙ ړی ی ی ی ړی ΁ Ԙ ړی ی ی ی ј ځی ی ړی ј ی ی ځی ړی ј ی ځ ی ی. ی ј ј ی ی ی ی ی ی ړی ځی ړی ј ی ی ځ ی ی.

1194- : Ԙ ړی ی ј ی ځی ړی ی ی ی ی ی ځی ړی ی Ԙ ړی ی ی ی ی ی ی ی ځی ړی ی ځ ی ј ی ډ ی ځ ی.

1195- : Ԙ ړی ی ј ی ځی ړی ی ی ی ی ΁ Ԙ ړی ی ی Ԙ ړی ی ی ی ΁ Ԙ ړی ی ی ی ځی ی ړی ј ی ی ځی ړی ј ی ی ځ ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ځ ی ی ǁ ی ی ی ی ی ی ځی ړی ی ی ی ی ی ی ځی ړی ی ی ی ځی ړی.

1196- : Ԙ ړی ی ځ ی ی Ԙ ړی ی ی ځ ځ ی ی ی ځ ی ځ څ ی ΁ Ԙ ړی Ԙ ړی ی Ԙ ړی ǁ ʘ ړی.

2- Ԙ:

1197- : ځ Ԙ ړی ی ځ ی Ԙ ړی ј ړی څ јی ځ Ԙ ړی ی څ ј ځی ړی ځ ј ΁ Ԙ ړی Ԙ ړ ی ی څ јی ځ Ԙ ړی ی ی ј ځی ړی ځ ј ځ ی ی.

3- Ԙ:

1198- : ځ Ԙ ړی ی ځ ړی ګ ړی ی ی ړی ΁ Ԙ ړی Ԙ ړی ی ځ ړی ګ ړی ی ی ړی ځ ځی ړی ګ ړی ی ځی ړی ځی ړی.

1199- : ځ ی Ԙ ړی ځ ځی ړی ΁ Ԙ ګی.

1200- : ی ګ ځ ی ږی څ ј ځ ځی ړی ږی ی ړی ګ څ ј ځ ځ ی ی (ی ) ځی ړی.

1201- : ښ ځ ی ږی ځ ړی ږی ی ј ځی ړی څ ј ښ ځ ځی ړی.

4- Ԙ ( څ ی ډ Ԙ ی):

1202- : Ԙ (ی ی) ی څ ځ ی Ԙ ړی ی ځ ی ګ ځ Ԙ ړی Ԙ ی ډ Ԙ ی ښی ی ΁ Ԙ ړی.

1203- : Ԙ ی ځی ړ Ԙ ړی ǁ ی ښږ ی ی ړی ځ јړی Ԙ ړی ی ړی ښږ ی ی ړی Ԙ ړی ی ј ځی ړی ی ј ښږ ی ی ی ј ځی ړی ځ ږی ښږ ی ی ی ړی ځ Ԙ ړی ی ј ځی ړی ی ј ښږ ی ی ј ځی ړی ځ ی ی.

1204- : څ ی ځ ی ډ Ԙ ړی ځ Ԙ ړی ړی څ ی ډ Ԙ ی ی ړی ј ځی ړ Ԙ ړی ړی ی ړ ی ј ځی ړی ی ی ی ړی.

1205- : څ ی ځ ی ځ ډ Ԙ ی ځ ګ ځ Ԙ ړی Ԙ ړی.

1206- : څ ی ځی ځ ی ډ Ԙ ی ځی ځ ړی Ԙ ی Ԙ ړی.

1207- : Ԙ ړی ی Ԙ ی ی ځ ی ږی ی ی ی ځ Ԙ ړی څ Ԙ ی ی ځ Ԙ ړی څ Ԙ ی Ԙ ړی. Ԙ ړی ی ی ګ ګځی ی ΁ Ԙ ړی.

1208- : څ ی ډ Ԙ ی Ԙ ړی ј ځی ړی ی ړی ی ی ی ځی ی ړی ی ј ی ی ځی ړی ј ی ځ ی ی. Ԙ ړی ј ړی ړی ی ی ی ј ی ړی ј ړی ی ی ځ ی ی.

1209- : څ ی ډ Ԙ ی Ԙ ړی ی ی ј ی ځی ړی ی ړی ی ی ی ځی ی ړی ی ی ی ځی ړی ی ی ی ј ی ځ ی ی Ԙ ړی ی ی ی ړی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ځ ی ی.

5- Ԙ:

1210- : ځ ј Ԙ ړی Ԙ ړی ی ی ј ځی ړی څ ј ګ ی ی څ ј ځی ړی ړی ی څ ј ځی ړی ځ ی ی ځ ځی ی ګ ی ی څ ј ځی ړی ځ ј Ԙ ړی ΁ Ԙ ړی.

6- ی ځ Ԙ:

1211- : ی ј Ԙ ړی Ԙ ډ ځ ی ږ ږ ی Ԙ ړی ی ј ځی ړی ی ј Ϙښږ ی ی ј ځی ړی Ԙ ډ ځ ی Ԙ ړی ی ј ځی ړی ј Ԙ ړی ځ ی ی.

1212- : ǁ ј ی ځ ی ј ډ ی ی ی ی ړی ی ی ی ј ی ړی ј ځی ړی ј ځ ی ی ی ی ی ګځی ی ј ړی.

1213- : ی Ԙ ړی څ ј ی ј ی ی ی ی ځی ړی ی ی ΁ Ԙ ړی.

1214- : јی ی ځ ګ ی ی ј ډ ړی ګ ی ј ږ ړی ګ ړی ګ Ǎی ی ی ګ ی Ԙ ͘ ی ګ ی ј ځی ј ځی ړی.

1215- : ی ځ ړی ی ی ی ږی ړی ی ځ ی ی ی ځی ړی.

1216- : Ԙ ړی ی ی ځ ړی ځ ځ ټǘی ی ښږ ی ی ی ځی ړی. ډ ی ځی ټǘی ی Ԙ ړی ی ځی ړی Ԙ ړی ی ځی ړی ΁ Ԙ ړی.

Ԙ:

1217- : (9) څ јی ځ ј Ԙ ړی ݘ ړی Ԙ ګ ړ ی ځ ی ی ی ږی ړی (9) ی ی.

ړی: Ǎی ی ی څ Ԙ ړی ی ј ځی ړی ی ј ی ښږ ی ی ј ځی ړی ј ځی ړی ځ ی ی ځ ј ړ ځ ј ی ږی ځی ړی.

: څ ј ځ Ԙ ی ی څ ی ښږ ی ی څ ј ځی ړی ځ ی ی ځ ј ړ ځ ځی ړی.

: ی څ ј ځ Ԙ ی ی څ ی ښږ ی ی څ ј ځی ړی ځ ی ی ځ ј ړ ځ ځ ј ځی ړی ړی ی ی ی ی Ԙ ی ځ ځی ړی.

څ: څ ځ ј ځ Ԙ ی ی څ ی ښږ ی څ ј ځی ړی ځ ی ی ځ ی ی ی ځی ړی.

ځ: ی څ ј ځ Ԙ ی ځ ځی ی څ ښږ ی ځ ی ی ځ ړ ј ځ ځ ј ځی ړی.

ԁږ: څ ځ ј ځ ړ Ԙ ی ښی ی ځ јړی ј ړ ځ ј ځ ځی ړی.

: ی ځ ј ځ ړ Ԙ ی ښی ی ځ јړی ј ړ ځ ځی ړی.

: ی څ ځ ј ځ ړ Ԙ ی ښی ی ј ړ ځ ј ځ ځی ړی.

: ځ ԁږ ј ځ ړ Ԙ ی ښی ی ځ јړی ی ځی ړی.

1218- : Ԙ ی ی ځ ړی ځ ړی ړی. ی ځ ی ګځ ی څ ځ ی ځ ی ی ی ځ ی ځ ی ځ ی ی.

1219- : Ԙ ی ځ ρ ی ځ ځ ی ځ ی ی ځ ځی ځ ی ړی. ی ځ ی ځ ی ی ځ ی ی Ϙ ی ځ ی ځ ی ځ ی ی.

1220- : Ԙ ی څګ ی ی ݘ ړی ی ی ګ Ԙ ی ځ ی Ԙ ی ځ ځی ږ څ ݘ ړی Ԙ ی Ԙ ړی ی ی ی ݘ ځډی.

1221- : ړی ګ ی ډ ی ی ی Ԙ ړی ړی ی ی ی ی ی ښږ ی ګ ی ی ی ځ ی ی.

1222- : څ ی ږی ګ ی ډ ی ړ ی ی Ԙ ړی.

1223- : ځ ږی ځ ځ Ԙ ی ј ځی ړی ی ј ǁ ی ښی ی ږی ی ǁ ګ ی ی ј ی ی ړ ی ځ ړی.

1224- : ی ی Ԙ ړی ی ی ی ړی Ԙ ی ی ی ی ځ ی ی ی Ԙ ړی ی ј ځی ړی ی ј Ԙ ړی.

1225- : ی ی ј ی ی Ԙ ړی ی ی ی ړی Ԙ ی ی ی ی ی ځ ی ځ ی.

1226- : ی ړ ی (3 4 ) (3 4 5 ) ј ځ Ԙ ړی ی ی ی ی ј ی ی ځی ی ړی ځ ی ی.

1227- : Ԙ ی ځ ړی Ԙ ی ړی Ԙ ړی ی ј ځی ړی ی ј Ԙ ړی ی ی ј ځی ړی څ јʡ Ԙ ړی.

1228- : ځ Ԙ ړی ی ځ څ ј ځ Ԙ ړی ی څ ј ځ ی ی ړ ړی ځ ځی ړی.

1229- : ځ ږی ی ځ Ԙ ی ی ږی ی Ԙ Ԙ ډ ی ǁ Ԙ ی ј ړی ځ ځی ړی.

1230- : څ ی ځ ی Ԙ ړی ی ј ړ ځ ј ځی ړی ј ځی ړی Ԙ ړی ی ړ ј ځ ړی ј ځی ړی.

1231- : څ ی ړ ځ ی ځ ځی څ ی ی ځ ړی څ ی ی ی ј ی ړ ړی ړی.

1232- : څ ی ځ ی ځ ځی ی ی ږ ی څ ی ځ ړ ځی ی ړی.

ځ:

1233- : څ ی ځ ی ځ ی ځ ړی ʘ ی ی ј ړی ی ی ړی ځ ј ی ی ی ی јړی ځ ј ی ی ی ј ړی ј ځی ړی јړی.

1234- : ځ ی ښ ی ړی ی ی ی ښ ی.

1235- : ځ ځی ږی ځ ی ځی ړی ی ځ ځی ړی ځ ځ ږی ی ی ی.

1236- : ځ ځی ږی ځ ј ی ږ ی ځ ی ی ړی څ ی ځ ځی ړی ی ځی ړی ی ځی ی ی ړی ی ځ ی ړی ړی ځ ځی ړی.

1237- : ځ ږی ځ ږی (ی) ی ځ ی څ ځ Ԙ ј ځ ځی ړی ږی ځ ی ی ј ځی ړی ځ ی ی.

1238- : ځ ږی ځ ږی (ی) ږ ځ څ ځ Ԙ ј ځ ځی ړی ږی ځ ی ј ځی ړی ځ ځی ړی.

1239- : ځ ږی ځ ږی ډ ځ Ԙ ی څ ځ ј ځ ځی ړی ږی ј ځ ځی ړی ځ ی ځ ی ړی ړی ځ ځی ړی ی ځ ی ی ړی ځ ږ ی ځی ړی ی ی ځ ځی ړی.

1240- : ی څ ځ Ԙ ړی ј ړ ځ ی ی ی ځ ј ځی ړی ی ј ځ ځی ړی.

1241- : (3 4 ) ځ Ԙ ړی ی ځ ځی ی ی ی ی ی ј ځی ړی ځ ی ی څ ј ی ړی ځ ځی ړی.

1242- : ی څ ځ Ԙ ړی ی ј ړ ځ ځی ی ј ј ی ی ی ځ ی ی ј ځی ړی ښی ځ јی ی ی ړی ځ ځی ړی.

1243- : ځ ځ ږی ځ ږی ډ ږ ځ ی ی ځ ΁ ځ ږی ی ی ږی ځ ځی ړی څ ځ Ԙ ی ј ړ ځ ی ј ј ی ی ی ی ی ځ ی ј ځی ړی ځ ځی ړی.

1244- : Ԙ ړی ځ ی ځی ړی ی ځ ی ΁ Ԙ ړی ی ی ی ځ ځی څ ی ی ګځ ی ی ځ ی ی ړی ځ ځی ړی ی ی ځ ی ړی ځ Ԙ ځ ډ ځډی ی ی ځ ځی ړی ځ ځی ړی.

1245- : ځ ј ډ ی ј ځی ј ځی ړی ځ ږی ی ی ی ځی ځ ړی.

1246- : ی ځ ی Ԙ ړی ی ی ی ځی ړی ی ی ΁ Ԙ ړی Ԙ ړی ی ی ی ј ی ی ی ј ی ی ΁ Ԙ ړی.

1247- : ځ ј Ԙ ړی ډ ښږ ی ځ јړی ی. Ԙ ډ ځ ی ږ ښږ ی ځ ی ی ځ ځی ړی.

1248- : ځ ی ی ј ی ږ ډ ی ی ی ی ی ی ی ی.

1249- : ځ Ԙ ړی ی ی ځی ړی ی ΁ Ԙ ړی.

1250- : ځ ړی ی ی ځی ړی.

1251- : ځ ی ی ی ی ی ی ǁ ی ړی ځ ځی ړی.

1252- : ګ ͘ ځ ј ͘ ی څ јی ځ ګ ی ی ځ څ ј ځی ړی ځ ځی ړی ډ ј ګ ی څ ښ ی ړی.

1253- : Ԙ ګ ͘ ځی ځ ځی ځ ی ځ Ԙ ړی ی ј ځی ړی ј ځ ی Ԙ ی јی ځ ی ځ ی ږی.

:

1254- : ځ ځ ی ρ ی ی ی ږی ځی ړی:

ړی: Ǎی ځ ځ ی ړی.

: Ǎی ړی.

: Ǎی څ јی ځ Ԙ ړی ی څ ј ځی ړی ځ ј.

څ: ځی ی ځ јړی ړی ј јړی.

ځ: Ǎی ړی. Ǎی ډی ږی ځی ړی.

1255- : ی ی ځ ی ی ی ی ړی ی ی ړی.

1256- : ی ρ ی ښ ټی څ ږی ی ی ځی ړی.

1257- : ی ی ی ی ډ ی ی ی.

1258- : ځ ی ړی ټ ی ی ی ی ټ ρ ی ی.

1259- : ی ډ ږ ی ی ی ی ځ ی ی ړی.

1260- : ځی ی ځ ی ی: ی: ی ی ړی ی ی : ی ی ی ی ځی ړی.

1261- : ځی ی јړی ی ی ی ی ی ی.

1262- : ړی ј ј ی ی ګځی ځی ړی ډ ی ځی ی ی.

1263- : ј ی ی ی ی ј ړی ړی ی ی ځی ړی.

1264- : ړی ړی ی څ ځی ړی ځی ړ ی ی ی ړی ی ځ ځی ړی.

1265- : Ԙ ی ی ی ی ځی ړی.

1266- : څ ی Ԙ ی ی څ ی ی ی ی ځی ړی ی ی.

1267- : ږی ی ی ځی ی ړی ی ی ځی ړی ږی ی ی ړی ځی ړی.

ی :

1268- : ی ی ی ځ ی ی ړی ی ی ی ی ښږ ی ی: ǁ ښ ی ی: ښی ی ړی И ی ی ښی јړی.

ی ی :

1269- : ی ړی ځ ځی ړی ځ ټ ی ǘ ی ی.

1270- : څ ړی ړی ј ј ړی ځ ړ ی ی ی ځی ړی ی ټǘی ی ی ی ځی ړی.

1271- : ړی ی ی ړی ړی ړی ړی ږی ړی ړی ړی ځی ړی څ ړی ی ړی ړی.

1272- : ی ی ړی ړی ړی ځی ړی ی ی ی ړی ړی ی ی ړی ی ی ړی ړی ړی ځی ړی ی ی ی ړی ړی ǁ ی.

1273- : ځ ی ځ ړی ی ځ ځ ی ځ ږی ړی ی ځی ړی ځ ځی ی.

1274- : ځ ی ځ ی ی ی ی ј ړی ی ی ړی ځی ړی ی ی ځی ړی ی ی ګی ړی ی ی ځی ړی. ј ړی ی ی ͘ ی.

1275- : ځ ځ ی ځ ړی ی ږی Ǎی ی ړی ǁ ړی ړی.

1276- : ږی ی ړی ϡ ړ ړی ړی ځی ړی Ԙ ی.

1277- : Ԙ ی ی ړی ی ی ځی ړی.

1278- : ږی ړی Ԙ ړی ی ی ј ј ځی ړی ی ی ړی.

1279- : Ԙ ی ی ځ ی ی ځی ړی ځ ی ی ړی ځ ی ǁ ړی.

ځ ی ډ :

1280- : ځ ی ږ ډ ی څ ی ی ځ ی.

1281- : ی ی ځ څ ږ ډ ړی ځ ی څ ј ی ј ی.

1282- : ځ ځ ږی ی ځ ی ځ ړی ځی ړی ځ ږی ځ ځی ړی ی ړی.

1283- : ј ی ی ی ј ی ی ړی ځ ی ی ј ی ی ګځی ی ی ړی ږی ی ی ځ ی ی.

1284- : ( ) ( ) ی ی ی ј ی ی ځی ی ړی ی ی ځی ړی ی ځ јړی.

1285- : ځ ی ی ی ј ډ ځ ی ځی ړی ی ړی ځی ړی.

1286- : ځ ی ی ی ј ډ ځ ی ځی ړی ړی ی ځ ځ ی ځ ی ړی ځ ی ی ی ی ی ی ځ ی ی ړی ی ی ړی ځی ړی.

1287- : ځ ړی ی ځ ځ ی ځ ی ړی ی ی ی ی ی ځی ړی ی ځ ی ی ی ځ ی ی ی ی ی ی ی ړی ړی ی ځ јړی ی ی ی ړی ی ی ړی ی ی ځ ځی ړی.

1288- : ږی ټ ځ ځی ړی ی ی ځی ړی ی ځ ړی ی ځی ړی.