ی
ی
ی ی
ږ
 

ځ:

1384- : څ ی ΁ ځ ی ځی ړی ی ځی ړی څ ځ ټ ی ی ی ځ ی ړی ځی ځ ی ښځ ړی ړی.

1385- : ځ ږی ځ ی ځی ړی ġ ځی ړی.

1386- : ρی څ ј ی ځ ډ ی ј ړی ځ ی ډ ښځی ی ځ ړی ی ی څ ј ځ ړی.

1387- : څ ی ی ځ ی ی ځی ړی ی ځ ځی ړی ی ځ ј ړی ی ځ ځی ړی.

1388- : ځ ԁی ځی ی ی ځی ړی څ څ ( ΁ ښ) ړی ځ ړی () ډ ړی ړی ی ځ ځی ړی ډ ړی.

1389- : ځ ځ ی ځ ی ځی ی ی ی ځ ړی ډ ځی ړی ځ ړی ړی ځ ی.

1390- : څ ی ځ ی ی ړی ی ی ځی ړی.

1391- : څ ی ځ ځ ی ی ړی ځ ړی ځ ځ ځ ی.

1392- : څ ی ځ ی ی ی ی ځ ځی ړی.

1393- : ȡ ځی ځ ی څ ی ΁ ی ځ ږی ځ ی ی ی ګ ځ ی ځ ی.

1394- : ړی ځی څ ځ ځ ځی ړی ړی ځی ځ ځی څ ځ ځی ړی ی ړی.

1395- : څ ږی ی ځ ی ځی ی ی ی ځی ړی ی ی ی ی ی.

1396- : ړی ځ ړی ی ی ځ ی ǁ ی ی ǁ ی ی څ ځ ړی ی ټǘ ی ږی ی.

1397- : څ ی ږی څ ځ څ ی ږی ږی څ ی ځ ږ ځی ړی ی ی ی ړی ډ ځی ړی.

1398- : څ ی ی څ ΁ ی ځ ځی څ ی څ ی ی ځ ړی.

1399- : ځ ږی ړی څ ځ ی ǡ ی ړ ځ ړی ځ ی ګ ځ ځی ړی Ԙ ی.

1400- : ی ی ی ښ ږی ځ јړی ی ځ ړی ی ځ ړی.

ځ ی ی ی:

΁ ځ ی ځی ی ړی ی ی ی ګ ځی ړی ی ی ј ړی ی ǁ ډ ړی. ی ی ی ی ړی ی ړی ی ړی.

1401- : ی ی ی ی ځ ړی.

1402- : ی ΁ ځ ی ځ ی (ی) ډ ی Ǎی ی.

1403- : ی ی (ی) ځ ټ ی ی ی ی ی ځ ړی.

1404- : ی ی ی ی ی ی ی ړی ی ی ړ ی ی (ی) ی.

1405- : ی ځ ړی ی.

1406- : ی ی ی ǁ ی ی څ ѡ ی ی.

1407- : ی ی ی ی څ ی ی ی ځ ΁ ځ ی ی ځی ټǘی.

1408- : ړی ی ی ی ځ ی ی ѡ ځ ډ ځی ړ ی څ ی ی ډ () ځ ړی.

1409- : ځ ړ ښ ی ΁ ړی ی ѡ ښ ځ ړ ی څ ړی.

1410- : ګی ی څ ی ږ ی ی څ ړ ی ی.

1411- : څ ځ ی ځ ی ړ ی ځ ی ی.

1412- : ی ی ی ځ ځی ړی ړی ی څ ړ ی.

1413- : ی ی ی ی ی ځ ی ړی ړ ی ی ړی.