ی
ی
ی ی
ږ
 

ځ:

1582- : ځ ( ) ی ځی ی ږ ی ( ) ی ی ږی ی ځی ړی.

1583- : ځ څ ی ی ی.

1584- : ی ځ ځی ړی ی ړی ی Ҙ јړی ځ ړی.

1585- : ځ ј ی ی ړی ј ځ ʘ ی ʘ ی ځ ʘ ی ј ړی ی ی ړی ږی ј څ ʘ ی ʘ ی ځ ʘ ی ј ړی ј ی ی ړی ی ځ јړی.

1586- : ځ И ی ی ی ښ ی ی ϡ ϡ ϡ .

1587- : ی ځ ړ ی.

1588- : ځ ی ښ ی ی ړی ј (91) ј ی (88 ) ی ړی ј (87 ) ј ی.

1589- : ی ځ ځ () ړی ځ ی ښی ی.

1590- : ی ځ ړی څ ښ ځ ړی Ӂ ګټ ښږی.

1591- : ی ځ ځ ړی ʘ ړی ځ ړ ځی ړی.

1592- : ی ځ ړی ی ی ی ځی ی.

1593- : ԁ ښ ځ ځ ѡ ګ ځ ځ ی ʘ ی: ( ǘ ǘ ǘ ǘ ی ).

1594- : ی ځ ی ړی ځی ی ځ ځ ځ ی ʘ ی ی ی ی: ( ǘ ی ی ) ی ی ی ی ځ ځ ی ړی ځی ی ځ ی ځ ځ ی ʘ ی.

1595- : ی ځ ښښ ی ځی ړی.

1596- : Ԙ ړی ځ ʘ ی ډ ی ی ΁ Ԙ ړی ږ ی ی ǁ ږ ښږی ی ی ی Ԙ ی.

1597- : ʘ ړی ړی ј ی ی ځ ی ی.

1598- : ј ی ی ʘ ړی ځ ی ی.

1599- : ځ ړی ی ی ځ () ځی ړی ړی ی ی ځی ځ ی ی ی   ځ ی ی ړی.