ی
ی
ی ی
ږ
 

ی ͘:

2249- : јی څ ی ی ی ی ΁ ړی ΁ ی ǁ ی ی ΁ ی ګټ ی ځ ی ی ΁ ړی ی јړی ی ګ Ǎی ی јړی. ی ی ی.

2250- : ی ی ی јړی ړی.

2251- : ی јړی ΁ ړی Ԙ ی. ی јړی ی ی ی ځ ی ΁ ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ړی ی ġ ی ی ی ی ی ړی.

2252- : ی ی ی ږی ړی څ ی څ ی ی ی ی ی ی ی ړی ی.

2253- : јی () ی () ی ی ی ی: ΁ ی јړ ی: ی ړ ی. ی ړی ی ی јړی јړی ی ی ی.

2254- : ړی ی ی ی ی ځ јړی ی.

2255- : څ ی ی ی ی ړی ړی ی јړی ړی ی ی.

2256- : Ϙ ړی ړی ی ΁ څ ګټ ی ی ی ی ی јړی ړی ی ی ی ی јړی. ړی ډ ی ړی јړی ی ی ګ ی ړی ی ی ړی јړی ی ړی ی јړی.

2257- : ړی ی ΁ ړی ی ی ږی јړی ړی ی ی јړی јړی ډ ی ی јړی ی ی ډ ی.

2258- : ѡ Ϙ ی څ ړی Ǎی ځ ړی ړی ی ΁ څ ګټ ی ی ی ی ځی ی ړی јړی څ ی ی ی څ ډی ړی ی ی ګ څ ی ړی ړی.

2259- : Ϙ ړی ی څ ΁ ګټ ی ی ی ی ی ږ јړی ړی ډ ی ړی   јړی ی ی ړی ی ی ړی јړی.

ی јی:

2260- : ی јی څ ی:

ړی: ټǘی ی ی: ΁ ی јړ ی ی ی ډ ی ی.

: ی څ ی јی ی څګ ړی ی ی.

: ј ی ј ی ښی ی ی.

څ: ګټ ځ ړی ډډی ی ړی ј ی.

ځ: ګټ ی јړی ی ځی ј ی ی ی ی ی.

ԁږ: ی ی јی ΁ ی јړی ی ی ی ی ی.

2261- : ی ј ی ی څ ګټ ی Ԙ ی.

2262- : ښځ ی ی ی ΁ ی څ ګټ ی ی ی ی ΁ ړ څ ی ی ј ړ ځ ړی ی ی ی.

ګټی ی јی:

2263- : ګټ ی ρ јی څ ی:

ړی: ی ǁی Ϙ ј څ ټ ј ړ ړ ی.

: ی ј ګټی ګ ی.

: ی ی јی څ ګټی ی ګټ ی ځی ړی ړی ی Ӂ ی ړی јړی ی ړی Ӂ ی ړ ی ی ټ ګټی ی.

څ: ګټی ټǘی ړی ی ی ټǘی ی ډ ګډی ی ی.

2264- : ی ړی ی ی ی.

2265- : јړی ی јړی ی څ ی ی ی.

2266- : ی ړی ی ښی ی (100) ی ړی ی ی ی: ј څ ډ ی ی.

2267- : ی ( ی ی) ی څ ځی ګ ی ی څ ی ی ښږی ی ԁ јړی ی ی ګټ څ Ԙ ی ی ی ی ګ ډ ی.

ی ی :

2268- : ی ی јی ی. ی ی ږی ی ی ی ګی ټ ږی ی ی ی јی ی ی.

2269- : ځ ی Ϙ јړی ځی څ јړی .

2270- : څ ی ی јړی څ ی ړی ی ی ی ی. ګ Ǎی ی ډ ی ی.

2271- : ی ی јړی јړی څ ی ی ی ی څ ګټ ړی јړی.

2272- : ی ی ټǘی ځ ی ځ ی څ ی ړی ړی јړی ټǘی ځ ی ګډ ړی ځ ی څ ټ ړی ی ګډی јړی څ ی څ ځ ړی.

2273- : ی ی ی ی ی ی јړی   ړی ږی ځ ی ی ډ ځ јړی ی ی ی јړی.

2274- : ی ی ړی ځ ړی ټی ی ړی څ ډ ګټ ی ړی ی. ټ ی јړی ځ ړی ځی ی ی ی ړی ټی ی ړی ی јړی.

2275- : ګ ی ی ی ی ځ ی ی.

2276- : ی ړی ړی څ ی څ ی ړی ی ی јړی.

2277- : ړی ړی ی څ ښږی ډ ړی ړی ی ی. ټǘی ی ډ ړی ړی ی ی ی.

2278- : ی ړ јړی ښږی ی ړی ی. ړی ی ی ی ی.

2279- : څ ړی ږی ړی ډ ی ړی ی ی ډ ی ی ړی ی ړ ښی ی ی.

2280- : ډǘ ΁ јړی 퍘ی ړی ی јړی ی ΁ ړی ږی ړی ډǘ ی. ی ی ډǘی ی ی ی ښ ی ګټ ی ړ ږی ړی ډǘ ی.

2281- : ډǘ ی ی ی ی ږی ی ΁ ښښ ړی ږی ړ ی ډǘ ی.

2282- : څ ی ی јړی ړی ړی ی ړ ی ی ی ی ړی.

2283- : јی ږی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ړی ی ړی ی ی ی ی ی ی ړی.

2284- : ی јړی ی јړی څ ړی ی ی ړی ی ی јی јړی ی ړی ی ی ی څ ی ړی څ ځی ړی ځی ځ ی ی ی ځ ی څ ی.

2285- : ی ی ړی ی ړی ی ی ړی ی ی ی څ ی.

2286- : ی ی ی ږی څ ړی ځ ځی څی јړی ډ ی څ ړی.

2287- : ی ی ǁ ړږی ی څ ګټی ړ ی ګټی ړ ی ړی ی ږی. ی ی јړی ј ږی ی ی ی ی ی ږ ګټ څ ی ی ی ړی.

2288- : ړی ی ی ǁ ی ی څ ګټی ړ ی ګټی ړ ی ړی ی ی ی ږی ډ ی ګټ ی ی څ ی ی ی ټ ځ ی ی ګټ ی ی јړی.

2289- : ی ی ی ی јړی ی ǁ ی ی ړ ړی ګټی څ څ ځ ړ ی ږی ی ی ړی. ی ځډږی ی ګټ ځ ړی ږی ( ی ی ټ ځ ی څ ی ګټ ړی јړی).

2290- : јی ړی ږی ړی ی ΁ څ ګټ ی څ昡 ی ړی јی ی څ ړی ی ی څ ی ی ګټ ی јړی ی ی ړی ی ړ ی .

2291- : ړی ی ګ ی ږ ی څ ی ګ јړی ی ی јړی. ی ی ی ی ی ی ی ΁ ړ ړی јړی ږ ی ی јړی ΁ ی ښ ی ړی ی ی.

2292- : ګ ی ی ټ ګ ګ ټ ګ ړی ی څ ی ی ټ ی ǁی ی ی.