Home Page
 Tarihin rayuwarsa
   Akidojin Shi'a
   Littafansa
   Fatawoyi
   Sakonni
   Darussa
   Littafan dansa
   Dakin karatu
   Hotuna


Affiliate Websites
Affiliate Websites

   E-Mail Listing:


 

Mai tsayayyen lokaci

Mas'ala ta 483:Matan da suke da al'ada ta lokaci kawai sun kasu zuwa gida uku:

Ta farko:Matar da ga jini a wani tsayayyen  lokaci har sau biyu, sannan bayan wani lokaci sai jinin ya yanke, amma kwanakin bas u yi dai- dai ba a lokuttan guda biyu, misali duka watannin guda biyu ta ga jini ne a daya ga wata, amma wata na farko kwana bakwai ya yi amma na biyun ya yi kwana shida ne,wannan matar zata dauki farkon wata shi ne ranar ala'adarta.

Ta biyu:Matar dab a jini ba ya yanke mata,amma sai ta ga jini mai alamomin haila a lokaci tsayayye har wata biyu a jere, misali jinin da yake da alamomin haila ya kasance  biyar ga wata yake farawa, sai ta ga haka har sau biyu,Sannan duka watannin biyu yawan kwanakin sun bambanta da juna, anan wannan ,matar sai ta daki biyar ga wata shi ne al'adarta take farawa.

Ta uku:Matar da ta kasance har wata biyu a jere tana gani jini a lokaci tsayayye,amma bayan kwana uku sai ya yanke, sannan sai ya sake dawowa bayan "yan kwanaki,Idan dukkan kwanakin da tag a jini da kwanakin da suke a tsakiya wadan da jinin ya yanek ba su fi kwana goma ba, dukkansu sai ta dauke a matsayin haila.misali idan wannan ya kasance a daya ga wata har sau biyu, sai ta dauki daya ga wata matsayin ranar fara al'adarta.

Mas'ala ta 484:Matar da take da tsayayyen lokaci idan tag a jinin kafin lokacinta, misali kwana biyu ko uku kafin lokacin da ta saba gani, anan koda ba shi alamomin haila sai ta bar duk abin da mai haila ya haramta gare ta sannan idan bayan jinin ya yanke sai ta fahimci cewa ba jinin haila ba ne, wato kamar idan ya kasance kafin kwana uku sai ya yanke, anan sai ta rama ibadar wajibi da ba ta yi ba a wadan nan kwanakin.

Mas'ala ta 485:Matar da take da al'ada ta lokaci,Idan taga jini fiye da kwana goma sannan bat a iya tantancewa ba shin hail ace ko ba haila sabodarishin alamomin haila,anan sai ta tambayi wasu daga cikin danginta na uba ko na uwa sai ta dauki kwanakin la'adarsu, suna da rai ne ko sun rasu,amma anan zata iya sanya kwanakin haila dai-dai da kwanakin hailarsu idan ya kasance kwanakin da suke yi sun yi dai-dai da juna,amma idan yawan kwanakinsu sun sabawa juna, kamar idan ya kasance wasu daga ciki suna yin kwana biyar wasu kuma daga cikinsu suna yin kwana bakwai,anan ba zata iya sanya kwanakinsu ba a matsayin al'adarta,Sai idan wadan da al'darsu ta bambanta ba su da yawa wato wadanda suka dace da juna suna da yawa kwarai fiye da wadancan,anan sai ta dauki al'adar wadan da suka fi yawa ta sanya a matsayin al'adarta.

Mas'ala ta 486:Matar da take da tsayayyen lokacin haila,sannan ta sanya kwanakin al'adar danginta a matsayin al'adarta,anan dole ne ta sanya ranar farko da take ganin jinin haila kamar yadda ya kasance,kamar idan ya kasance daya ga wata ne take faraway kuma tag a hakan har sau biyu,saboda haka anan daya ga wata shi ne ranar fara al'adarta,saboda haka anan idan kwanakin da dauka daga danginta kwana bakwai ne,anan koda ta ga jini fiye da kwana bakwai kwana bakwai kawai zata dauka a matsayin al'adarta sauran kuma istihala ce.

Mas'ala ta 487:matar da take da al'adar tsayayyen lokaci, anan sai ta sanya yawan kwanakin hailarta  kamar yadda sauran danginta suke yi,amma idan ba ta da dangi,ko kuma al'adarsu ta bambanta,anan ihtiyat wajib shi ne, daga ranar farko zuwa bakwai sai ta dauke su a matsayin haila sauran kuwa istihala ce.