Home Page
 Tarihin rayuwarsa
   Akidojin Shi'a
   Littafansa
   Fatawoyi
   Sakonni
   Darussa
   Littafan dansa
   Dakin karatu
   Hotuna


Affiliate Websites
Affiliate Websites

   E-Mail Listing:


 

hukuncin taimama

Mas'ala ta 696:Idan da mutum bai shafi wani bangare ba daga cikin godhi ko bayan tafin hannunsa, a nan taiamarsa ta abci, wannan kuwa da angan ne ko kuwa a halin antuwa ne.Duk da cewa ba sai   mtum ya kwalailaice ba a kan cewa ya shafi dukkan wuraren da zaran yana jin cewa ya shafi ko'ina din ya wadatar.

Mas'ala ta 697:Domin mutumya samu tabbas cewa ya shafi dukkan bayan tafin hannunsa,a nan yana iya danshafar saman wuyan hannunsa don ya samu yakini a kan hakan.Amma ba dole ban e mutum ya shafi tsakanin yatsaunsa.

Mas'ala ta 698:Ihtiyat wajib shi ne a shafi goshi daga sama zuwa kasa kamar yadda ake alwalla,haka nan wajen shafar bayan tafin hannaye.Sannan dole ne mutum ya aiwatar da wadan nan ayyuka ba tare samun tazara ba a tsakanin juna,saboda haka idan ya zamanaakwai azara da yawa taimamar ta baci.

Mas'ala ta 699:Dole nemutum ya  ayyana cewa cewa zai yi taimama ne a matsayin wanka kokuwa a matsayin alwalla,saboda haka da mutum zai kuskure maimakon ya yi taimama a matsayin wanka sai ya yi a matsayin alwalla,ko kuma zai yi taiamma ne a matasayin wankan janaba,sai ya yi niyyar taimama amatsayin wankan shafar mamamci,a nan taimamarsa ta baci.Haka nana idan taiamama daya ta hau kan mutum idan wajen niyya ya manata ya niyyar wani abu daban taimamar ta wadatar.

Mas'ala ta 700:Dole ne a wajen taiamama ya zamana goshi da bayan tafin hannaye su zama suna da tsarki,Saboda haka idan ya zamanaa tafin hannu akwai najasa kuma mutum bai samun ruwan da zai tsarkake najasar ba,sai ya yi taiamamar da haka nan idan dai najasar ba mai lema mace,idan kuwa mai lema ce,anan sai ya yi taimamar da zira'in hannu.

Mas'ala ta 701:Idanmutum zai yi taiamama dole ne ya fitar da zoben da yake a hannunsa,haka nan idan akwai wani abu a tafin hannunsa ko bisa goshinsa ko bayan hannunsawanda zai iya hana shafar fatarsa dole ne ya gusar da shi kafin ya yi shafar a kai.

Mas'ala ta 702:Idan ya zamana akwai ciwo a bisa goshi ko bayan tafn hannu,ta yadda ba zai yiwu ba kwance abin da aka daure ciwon da shi,a nan sai a shafi bisa kyallen da aka daure ciwon,haka nana idan tafin hannun wanda za a bugi kasa da shi yana da ciwo ta yadda an daure shi da wani abu, kuma ba zai yiwu ba a kwance,a nan sai ya bugi kasar da daurarren hannun ya yi shafar da shi.

Mas'ala ta 703:Idan ya zamana a kan goshi ko bayan tafin hannu akwai gashi babu wani abu a na iya yin shafa a kai.Amma idan gashin da yake akan goshi ya sabko ne daga bisa kai,a nan dole ya ya janye shi sannan ya yi shafar a kan goshin

Mas'ala ta 704:Idan mutum yana tsammanin cewa akwai wani abu a bisa goshinsa ko bayan tafin hannunsa,wanda zai iya hana ya shafi fatar bayan hannun ko goshi,sannan ya kasance zaton da yake yi ya zama abin kula ga sauran mutane,a nan ya kamata ya bincika don ya tabbatar da cewa babu,idan kuma akwai ya kawar da shi sannan ya yi shafar.

Mas'ala ta 705:Idan ya zamana mutum taimama ya kamata ya yi,amma ba ya iya yin taimamar,a

nan dole ne ya samu wani a madadinsa ya yi masa taimamar,wato ya kama hannunsa ya buga a bisa kasa sannan ya shafi goshinsa da bayan yafin hannunsa.Idan kuwa hakan ba zai yiwu ba, a nan sai wakilinsa ya bugi kasar da kansa ya yi masa shafar.wato ba dole sai ya sanya hannun marar lafiyar ba.

Mas'ala ta 706:Idan mutum bayan ya fara taimama sai yayi shakka a kan cewa shin ya shafi sashen da ya kamata ya fara shafa ko kuwa,a nan kada ya kula da shakkunsa taimamarsa ta inganta.

Mas'ala ta 707:Idan bayanmutum ya shafi bayan hannun hagu sa ya yi shakka a kan cewa shin taimamarsa ta yi dai-dai ko kuwa,a nan ba zai kula da wannan shakkar ba timamarsa ta inganta.

Mas'ala ta708:Idan ya kasance taimama ce ta hau kansa, ihtiyat wajib bai kamata ba, ya yi taimama kafin lokacin salla,amma idan ya yi taimama saboda wani aiki daban sannan ba ta baci ba har lokacin salla ya yi,kuma uzrin da yake da shi bai kau ba,yana iya yin salla da ita.

Mas'ala ta 709:Wanda ya kasance taimama ce ta hau kansa,idan ya san cewa har ya zuwa karshen lokacin salla wannan uzirin da yake da shi ba zai kau ba,a nan yana iya yin taimamarsa ya yi salla,amma idan ya san cewa zuwa karshen lokaci uzirinsa zai gushe, a nan dolene ya jinkirta zuwa karshen lokacin don ya yi sallarsa da alwalla ko wanka.

Mas'ala ta 710:Wanda ba zai iya yin alwalla ko wanka ba,yana iya yin sallolin da ake binsa da taimama,duk da cewa yana tsammanin cewa uzirinsa zai iya gushewa da sauri,amma idan yana da tabbas akan cewa uzirinsa zai gushe kafin lokacin ramuwar ya guhse,anan yana iya jinkirtawa don ya yi ramuwarsa da alwalla.Amma idan ya tsammanin cewa zai iya rasa sallar ramuwar a nan yana iya yin sallarsa da taimama.(misali kamar yasan cewa zai iya mutuwa kafin lokacin da zai iay samun damar yin alwalla ko wanka).

Mas'ala ta 711:Mutumin da ba zai iya yin alwalla ko wanka ba,Yana iya yin sallolinsa na mustahabbi da taimma, wadan da suke da lokaci ayyananne,amma da sharadin cewaya san uzirinsa ba zai gushe ba harzuwa karshen lokaci.

Mas'ala ta 712:Idan mutum sakamakon rishin ruwa ya yi taimama,idan ya samu ruwa wannan taimamar ta baci.

Mas'ala ta 713:Abubuwan da suke bata alwalla suna bata taimama,Haka nan abubuwan da suke bata wanka idan mutum ya yi taimama maimakon wanka,idan daya daga cikin wadan baubuwan suka faru,taimamarsa ta baci.

Mas'ala ta 714:Mutumin da ba zai iya yin wanka ko alwalla  ba,Idan yana da wanka da yawa da suka wajaba a kansa,a nan ihtiyat wajib sai ya yi taimama a maimakon kowane wanka daya,wato duk wakan daya taimama daya.

Mas'ala ta 714:Mutumin da ba zai iya yin wanka ba,Idan yana so ya yi wani bau wanda wajibi ne sai da wanka,a nan sai ya yi taimama maimamkon wankan,haka nan idan yana so ya yi wani bau wanda dole sai da alwalla,a nan wajibi ne ya yi taimama maimakon alwallar.

Mas'ala ta 716:Idan mutum ya yi taimama maimamon wankan janaba,anan ba dole ba ne ya yi alwalla donyin salla.Amma idan mtum ya yi taimama maikon wani wanka da ya wajba a kansa,wanda ba na janaba ba,a nan dole ne ya yi alwalla kafin ya yi salla.idan ba zai yiuwuba ya yi alwalla sai ya yi taimama maimamakon alwallar.

Mas'ala ta 717:Idan mutum ya yi taimama maimakon wanka,sannan sai ya yi wani abu wanda yake bata alwalla,sannan ba zai iya yin wanka ba don sallolin da zai yi a gaba,a nan dole ne ya yi alwalla,idan kuwa ba zai iya yin alwalla ba,sai ya yi taimama maimakon alwallar.

Mas'ala ta 718:Mutum da ya kasance dole ne ya yi taimama maimamkon alwalla da wanka,wannan taimamar ta wadatar da shi, yana iya sallolimsa da ita.

Mas'ala ta 719:Mutum da ya kasance taimama ta hau kansa,idan ya yi taimama don wani aiki,idan har uzirin da yake da shi bai gushe ba, kuma wannan taimamar ba ta baci ba, yana iya sauran abubuwan da dole sai da alwalla ko wamka.Amma idan ya yi wannan taimamar ne saboda kurewar lokaci,wato yana ruwan da zai yi alwalla,a nan aikin da ya yi taimamar saboda shi kawai zai iya yi.

Mas'ala ta 720:Wuraren da yake mustahabbi ne idan mutum ya yi sallolinsa da taiama ya sake:

Na daya:Idan mutum yana jin tsoron amfani da ruwa sai kuma da gangana ya yi janaba,sai ya yi salla da taimama.

Na biyu:Idan mutum yana tsammanin cewa ba zai samu ruwa ba, kuma sai ya yi janaba da ganagan,sai ya yi sallarsa da taimama.

Na uku:Idan mutum har zuwa karshen lokaci bai nemi ruwa ba,sai ya yi sallarsa da taimama,bayan ya gama sai ya fahimci cewa da ya nemi ruwan da ya samu.

Na hudu:Idan mutum ya jinirta salla da dangan sai karshen lkacin sai ya yi sallar da taimama.

Nabiyar:Idan mutum ya san ba zai samu ruwa ba sai ya zubar da ruwan da yake da shi sai da lokacin salla ya isa,sai ya yi sallar da taimama.

Mas'ala ta 721:Wajibi ne mutum ya sitirta al'aurarsa ya yin da yake biyan bukatarsa(zagayawa) daga idanun wadan da suke sun balaga,koda kuwa na kusa da shi kamar Kanwa,uwa ko wani dan'uwansa ne,haka nan  koda yaro bai balaga ba amma yana gane abin da ake ciki ko mahaukaci,wajibi mutum ya boye al'aurarsa daga idanunsu.Amma ba wajibi ba ne tsakanin miji da mata.

Mas'ala ta 722:Duk lokacin da mutum ya tsarkake wurin da kashi yake titowa da da dutsi ko wani abu makamancinsa,duk da cewa akwai matsala wajen kasancewar wurin mai tsarki nr   amma mutum yana iya yin salla hakan.

Mas'ala ta 723:Idan mtutm yana so tsarkake abin ya samu najasa daga fitsari da ruwa kadan,anan idan ya zuba ruwa kan abi sau daya sannan ya gusar da ruan daga abin,idan idan fitsari ya gushe sai zuba ruwa sau daya abin ya tsarkaka.Amma idan tufafi ne ko darduma dole ne ya matse abin bayan ya zuba ruwan.

Mas'ala ta 724:Idan mutum ya kasan ce yana daciwo akan fuska ko hannu,sannan kuma ciwon yana bude,sannan zuba ruwa a kan abin zai iya cutarwa,a nan sai ya mutum ya wanke gefen ciwon sannan idan shafar bisa ciwon ba zai cutarba sai ya shafi saman ciwon.idan kuwa zai iyacutarwa sai ya dora wani kyalle sai ya shafi samansa da hannunsa mai lema.Amma idan ya zamana wannan ma zai iya cutarwa,ko kuma akwai najasa akan ciwon,a nan sai ya wanke gefen ciwon daga sama zuwa kamar dai yadda ake alwalla,sannan ya yi taimama.

Mas'ala ta 725: Idan mutum ya shafi jikin gawar data yi sanyi sannan kuma ba a kai ga yi mata wanka ba,a nan dole ne mutum ya yi wankan taba gawa,anan kuwa koda mutum ya taba gawar ne yana cikin barci ko yana farke cikin niyya ne ko ba cikin niyyarsa ba ne, koda kuwa farcensa ne ya taba ko kashinsa ya taba gawar dole ne ya yi wanka.Amma idan mutum ya taba gawar dabbar ba dole ba ne ya yi wanka.