جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام جوانان
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 101)

آرامش دارد مثل كشتى ،هواپيما، قطار با رعايت شرايط نماز، مثل قبله اشكال ندارد. ولى اگر به طور معمول با استقرار و آرامش منافات داشته باشد، مثل قايق و ماشين سوارى صحيح نيست، مگر در حال ضرورت و تنگى وقت.
مسأله  : بودن مرد با زن نامحرم در جاى خلوت كه ديگرى نمى تواند به آنجا وارد شود، خلاف احتياط است و احتياطاً در آنجا نماز نخوانند، ولى اگر يكى از آنها مشغول نماز باشد و ديگرى وارد شود نماز او اشكال ندارد.
مسأله  : نماز خواندن در محلّى كه مجلس گناه است; مثلا در آنجا شراب مى نوشند يا قمار مى كنند و يا تار و مانند آن مى زنند، خلاف احتياط است.
مسأله  : انسان بايد ادب را رعايت كند و جلوتر از قبر پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و امام(عليه السلام) نماز نخواند و چنانچه نماز خواندن بى احترامى باشد باشد، حرام است و نماز هم باطل است.
مسأله  : مستحب است انسان نمازهاى واجب را در مسجدبخواند،ودراسلام براين مسأله سفارش بسيار شده است.


احكام مسجدمسأله  : از مسائلى كه خواهد آمد، به اهميّت حضور در مسجد و نماز خواندن در آن پى مى بريم:
* زياد رفتن به مسجد مستحب است.
* رفتن به مسجدى كه نمازگزار ندارد، مستحب است.

(صفحه 102)

* همسايه مسجد اگر عذرى نداشته باشد، مكروه است در غير مسجد نماز بخواند.
* مستحب است انسان با كسى كه در مسجد حاضر نمى شود، غذا نخورد، در كارها با او مشورت نكند، همسايه او نشود، از او زن نگيرد و به او زن ندهد.
مسأله  : اين كارها در رابطه با مسجد، حرام است:
* زينت كردن مسجد با طلا.
* فروختن مسجد، هر چند خراب شده باشد.
* نقاشى كردن تصوير انسان و حيوان.
* نجس كردن مسجد، و چنانچه نجس شود بايد فوراً تطهير كنند.
مسأله  : اين كارها در رابطه با مسجد، مستحب است:
* زودتر از همه به مسجد رفتن و ديرتر از همه از مسجد بيرون آمدن.
* چراغ مسجد را روشن كردن.
* تميز كردن مسجد.
* هنگامواردشدن،ابتدا پاى راست راداخل مسجدگذاشتن.
* هنگام بيرون آمدن از مسجد، اوّل پاى چپ را بيرون گذاشتن.
* خواندن دو ركعت نماز مستحبىِ تَحيّت واحترام مسجد.
* خوشبو كردن خود و پوشيدن بهترين لباسهاى خود براى رفتن به مسجد.
مسأله  : اين كارها در رابطه با مسجد، مكروه است:

(صفحه 103)

* عبور از مسجد به عنوان محل عبور، بدون آنكه در آنجا نماز بخواند.
* انداختن آب دهان و بينى در مسجد.
* خوابيدن در مسجد، مگر در حال ناچارى.
* فرياد زدن در مسجد وصدا را بلند كردن، مگر براى اذان.
* خريد و فروش در مسجد.
* سخن گفتن از امور دنيا در آن.
* رفتن به مسجد براى كسى كه سير يا پياز خورده و بوى دهانش مردم را آزار مى دهد.


آمادگى براى نمازاكنون، پس از فراگرفتن مسائل وضو، غسل، تيمم، وقت نماز، پوشش و مكان نمازگزار آماده شروع نماز مى شويم.

اذان و اقامه

مسأله  : مستحب است نمازگزار قبل از نمازهاى يوميه، ابتدا اذان و بعد از آن اِقامه بگويد، و سپس نماز را شروع كند.

اذان

اَللهُ اَكْبَر … 4 مرتبه.
اَشْهَـدُ اَنْ لااِلـهَ اِلاّ الله… 2 مرتبه.
اَشْهَـدُ اَنَّ مُحمَّـداً رَسـوُلُ الله    … 2 مرتبه.

(صفحه 104)

اَشْهَـدُ اَنَّ عَليّاً وَلىُّ الله … 2 مرتبه.
حَـيَّ عَلَـى الصَّلاةِ…2 مرتبه.
حَـيَّ عَلَـى الفَـلاحِ… 2 مرتبه.
حَـيَّ عَلَـى خَيْـرِالْعَمَـلِ … 2 مرتبه.
اللهُ اَكْبَـرُ … 2 مرتبه.
لا اِلـه اِلاّ الله … 2 مرتبه.

اقـامـه

اَللهُ اَكْبَر … 2 مرتبه.
اَشْهَـدُ اَنْ لااِلـهَ اِلاّ الله… 2 مرتبه.
اَشْهَـدُ اَنَّ مُحمَّـداً رَسـوُلُ الله … 2 مرتبه.
اَشْهَـدُ اَنَّ عَليّاً وَلىُّ الله … 2 مرتبه.
حَـيَّ عَلىَ الصَّلاةِ… 2 مرتبه.
حَيَّ عَلَى الفَـلاحِ … 2 مرتبه.
حَيَّ عَلَى خَيْـرِالْعَمَـلِ … 2 مرتبه.
قَدْ قا مَتِ الصَّـلاةُ … 2 مرتبه.
الله اَكْبَرُ  … 2 مرتبه.
لا اِله اِلاّ الله … 1 مرتبه.
مسأله  : جمله «اَشْهَـدُ اَنَّ عَليًّـا وَلـىُّ الله» جزء اذان و اقامه نيست، ولى خوب است بعد از «اَشْهَـدُ اَنَّ مُحمَّـداً رَسـوُلُ الله» به قصد قربت گفته شود.

(صفحه 105)

احكام اذان و اقامه

مسأله  : اذان و اقامه بايد بعد از داخل شدن وقتِ نماز گفته شود و اگر قبل از وقت گفته شود، باطل است.
مسأله  : اقامه بايد بعد از اذان گفته شود و اگر قبل از اذان گفته شود، صحيح نيست.
مسأله  : بين جمله هاى اذان و اقامه بايد زياد فاصله نشود و اگر بين آنها بيشتر از معمول فاصله بيندازد، بايد دوباره آن را از سر بگيرد.
مسأله  : اگر براى نماز جماعتى اذان و اقامه گفته باشند، كسى كه با آن جماعت نماز مى خواند، نبايد براى نماز خود اذان و اقامه بگويد.
مسأله  : اگر انسان براى خواندن نماز جماعت به
مسجد برود و ببيند نماز جماعت تمام شده و براى نماز جماعت اذان و اقامه گفته شده باشد، تا وقتى كه صف ها بهم نخورده و جمعيت متفرّق نشده، نبايد براى نماز خود اذان و اقامه بگويد.
مسأله  : نماز مستحبى اذان و اقامه ندارد.
مسأله  : مستحب است در روز اوّلى كه بچه به
دنيا مى آيد، در گوش راست او اذان ودر گوش چپش اقامه بگويند.
مسأله  : مستحب است كسى كه براى گفتن اذان معين مى كنند، عادل و وقت شناس و صدايش بلند باشد.