جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام جوانان
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 175)

صيد ماهى

مسأله  : اگر ماهى پولك دار را زنده از آب بگيرند و بيرون آب بميرد، پاك و خوردن آن حلال است. ولى اگر در آب بميرد، گرچه بدنش پاك است ولى خوردن آن حرام مى باشد، مگر اينكه در تور ماهيگير در آب بميرد كه در آن صورت خوردن آن حلال است.
مسأله  : ماهيهايى كه پولك ندارند، اگرچه زنده از آب بگيرند و بيرون آب بميرد، حرام است.
مسأله  : كسى كه ماهى را صيد مى كند، لازم نيست مسلمان باشد و لازم نيست نام خدا را ببرد، ولى مسلمان بايد بداند كه آن را زنده گرفته و در خارج آب مرده است.

(صفحه 176)


(صفحه 177)


ازدواجنگاه كردن

يكى از نعمت هاى الهى، قدرت بينايى است. انسان بايد از اين نعمت بزرگ در راه كمال و ترقّى خود و همنوعانش استفاده كند و آن را از نگاه به نامحرمان باز دارد، گرچه نگاه به طبيعت و زيبايى هاى آن، اگر تجاوز به حقوق ديگران نباشد اشكال ندارد، ولى حفظِ ديده از نگاه به ديگران و حفظ خود از نگاه نامحرمان، احكام خاصى دارد كه در اين بخش به برخى از آنها مى پردازيم:

مَحرم و نامحرم

مسأله  : مَحرم كسى است كه در نگاه به او، محدوديتى كه نسبت به ساير افراد هست، نمى باشد و ازدواج با او نيز حرام است.
مسأله  : اين افراد بر پسرها و مردان محرمند:
* مادر و مادربزرگ.

(صفحه 178)

* دختر و دختر فرزند (نوه) و فرزندان او.
* خواهر.
* خواهرزاده (دختر خواهر) و فرزندان او.
* برادرزاده (دختر برادر) و فرزندان او.
* عمّه (عمه خودش و عمه پدر و مادرش).
* خاله (خاله خودش و خاله پدر و مادرش).
اين دسته از افراد به سبب خويشاوندى نَسَبى با هم محرمند.
گروهى ديگر هم به سبب ازدواج بر پسرها و مردها محرم مى شوند، از جمله آنهاست:
* همسر.
* مادرِ زن و مادر بزرگ او.
* زن پدر (نامادرى).
* زن پسر (عروس).
امّا زن برادر و خواهر زن نامحرمند.
مسأله  : اين افراد بر دخترها و زنان محرمند:
* پدر و پدر بزرگ.
* پسر و پسرِ فرزند (نَوه) و فرزندان او.
* برادر.
* خواهرزاده (پسر خواهر) و فرزندان او.
* برادرزاده (پسر برادر) و فرزندان او.
* عمو (عموى خودش و عموى پدر و مادرش).
* دايى (دايى خودش و دايى پدر و مادرش).
اين دسته از افراد به سبب خويشاوندى نَسَبى محرم هستند.

(صفحه 179)

گروهى ديگر هم به سبب ازدواج بر دخترها و بانوان محرم مى شوند، از جمله آنهاست:
* شوهر.
* پدرشوهر و پدربزرگ شوهر.
* شوهر دختر (داماد).
امّا شوهر خواهر و برادر شوهر محرم نيستند.
بجز افرادى كه بيان شد ممكن است كسان ديگرى نيز به سبب ازدواج، با شرايط خاصى بر يكديگر محرم شوند كه در كتابهاى مفصّل فقهى آمده است.
مسأله  : اگر زنى با شرايطى كه در كتابهاى فقهى آمده است، بچه اى را شير دهد، آن بچه بر آن زن و افراد ديگر محرم مى شود كه جهت آشنايى بيشتر مى توانيد به رساله توضيح المسائل، مراجعه كنيد.

احكام نگاه به ديگران

مسأله  : بجز زن و شوهر، نگاه كردن هر انسانى به فرد ديگر، اگر براى لذّت بردن باشد حرام است، خواه همجنس باشد; مانند نگاه مرد به مرد ديگر يا غير همجنس; مانند نگاه مرد به زن و خواه از محارم باشد يا غير محارم و به هر جاى بدن باشد، همين حكم را دارد.
مسأله  : پسرها و مردان مى توانند به تمام بدن زنانى كه بر آنها محرم هستند بجز عورت، بدون قصد لذّت بردن نگاه كنند.