جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه احکام جوانان
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 103)

* عبور از مسجد به عنوان محل عبور، بدون آنكه در آنجا نماز بخواند.
* انداختن آب دهان و بينى در مسجد.
* خوابيدن در مسجد، مگر در حال ناچارى.
* فرياد زدن در مسجد وصدا را بلند كردن، مگر براى اذان.
* خريد و فروش در مسجد.
* سخن گفتن از امور دنيا در آن.
* رفتن به مسجد براى كسى كه سير يا پياز خورده و بوى دهانش مردم را آزار مى دهد.


آمادگى براى نمازاكنون، پس از فراگرفتن مسائل وضو، غسل، تيمم، وقت نماز، پوشش و مكان نمازگزار آماده شروع نماز مى شويم.

اذان و اقامه

مسأله  : مستحب است نمازگزار قبل از نمازهاى يوميه، ابتدا اذان و بعد از آن اِقامه بگويد، و سپس نماز را شروع كند.

اذان

اَللهُ اَكْبَر … 4 مرتبه.
اَشْهَـدُ اَنْ لااِلـهَ اِلاّ الله… 2 مرتبه.
اَشْهَـدُ اَنَّ مُحمَّـداً رَسـوُلُ الله    … 2 مرتبه.

(صفحه 104)

اَشْهَـدُ اَنَّ عَليّاً وَلىُّ الله … 2 مرتبه.
حَـيَّ عَلَـى الصَّلاةِ…2 مرتبه.
حَـيَّ عَلَـى الفَـلاحِ… 2 مرتبه.
حَـيَّ عَلَـى خَيْـرِالْعَمَـلِ … 2 مرتبه.
اللهُ اَكْبَـرُ … 2 مرتبه.
لا اِلـه اِلاّ الله … 2 مرتبه.

اقـامـه

اَللهُ اَكْبَر … 2 مرتبه.
اَشْهَـدُ اَنْ لااِلـهَ اِلاّ الله… 2 مرتبه.
اَشْهَـدُ اَنَّ مُحمَّـداً رَسـوُلُ الله … 2 مرتبه.
اَشْهَـدُ اَنَّ عَليّاً وَلىُّ الله … 2 مرتبه.
حَـيَّ عَلىَ الصَّلاةِ… 2 مرتبه.
حَيَّ عَلَى الفَـلاحِ … 2 مرتبه.
حَيَّ عَلَى خَيْـرِالْعَمَـلِ … 2 مرتبه.
قَدْ قا مَتِ الصَّـلاةُ … 2 مرتبه.
الله اَكْبَرُ  … 2 مرتبه.
لا اِله اِلاّ الله … 1 مرتبه.
مسأله  : جمله «اَشْهَـدُ اَنَّ عَليًّـا وَلـىُّ الله» جزء اذان و اقامه نيست، ولى خوب است بعد از «اَشْهَـدُ اَنَّ مُحمَّـداً رَسـوُلُ الله» به قصد قربت گفته شود.

(صفحه 105)

احكام اذان و اقامه

مسأله  : اذان و اقامه بايد بعد از داخل شدن وقتِ نماز گفته شود و اگر قبل از وقت گفته شود، باطل است.
مسأله  : اقامه بايد بعد از اذان گفته شود و اگر قبل از اذان گفته شود، صحيح نيست.
مسأله  : بين جمله هاى اذان و اقامه بايد زياد فاصله نشود و اگر بين آنها بيشتر از معمول فاصله بيندازد، بايد دوباره آن را از سر بگيرد.
مسأله  : اگر براى نماز جماعتى اذان و اقامه گفته باشند، كسى كه با آن جماعت نماز مى خواند، نبايد براى نماز خود اذان و اقامه بگويد.
مسأله  : اگر انسان براى خواندن نماز جماعت به
مسجد برود و ببيند نماز جماعت تمام شده و براى نماز جماعت اذان و اقامه گفته شده باشد، تا وقتى كه صف ها بهم نخورده و جمعيت متفرّق نشده، نبايد براى نماز خود اذان و اقامه بگويد.
مسأله  : نماز مستحبى اذان و اقامه ندارد.
مسأله  : مستحب است در روز اوّلى كه بچه به
دنيا مى آيد، در گوش راست او اذان ودر گوش چپش اقامه بگويند.
مسأله  : مستحب است كسى كه براى گفتن اذان معين مى كنند، عادل و وقت شناس و صدايش بلند باشد.

(صفحه 106)


اعمال نمازمسأله  : نماز با گفتن «اَللهُ اَكْبَرُ» شروع مى شود و با «سلام» به پايان مى رسد.
مسأله  : آنچه در نماز انجام مى شود يا واجب است و يا مستحب.
مسأله  : واجبات نماز يازده چيز است كه برخى ركن و برخى غير ركن است.
واجبات نماز عبارتند از:
* نيّت، * قيام، * تكبيرة الاحرام، * ركوع، * سجود، * قرائت، *ذكر، * تشهد، * سلام، * ترتيب، * موالات
ركن هاى نماز عبارتند از:
1 ـ نيّت، 2 ـ تكبيرة الاحرام، 3 ـ قيام (ايستادن) هنگام تكبيرة الاحرام و قيام متّصل به ركوع; يعنى ايستادن پيش از ركوع، 4 ـ ركوع، 5 ـ سجود

فرق بين رُكن و غير رُكن

مسأله  : اركان نماز، اجزاء اساسى آن به شمار مى آيد
و چنانچه يكى از آنها بجا آورده نشود و يا اضافه شود، هر چند اشتباهاً هم باشد، نماز باطل است. واجبات ديگر، گرچه انجام آنها لازم است، ولى چنانچه اشتباهاً كم يا زياد شود

(صفحه 107)

نماز باطل نيست. ولى اگر عمداً ترك شود يا زياد شود، نماز
باطل است.

احكام واجبات نماز

* نيّت
مسأله  : نمازگزار از آغاز تا پايان نماز بايد بداند چه نمازى مى خواند و بايد آن را براى انجام فرمان خداوند عالم بجا آورد.
مسأله  : به زبان آوردن نيت لازم نيست، ولى چنانچه به زبان هم بگويد، اشكال ندارد.
مسأله  : نمازبايد ازهرگونه ريا وخودنمايى به دور باشد; يعنى نماز را تنهابراى انجام دستور خداوند بجا آورد و چنانچه تمام نماز يا قسمتى از آن براى غير خدا باشد، باطل است.
* تكبيرة الاحرام
مسأله  : همانگونه كه گذشت، نماز با گفتن «اَللهُ اَكْبَر» آغاز مى شود و به آن «تَكْبيرَةُ الاِحرام» مى گويند. [چون با همين تكبير است كه بسيارى از كارها كه قبل از نماز جايز بوده، بر نمازگزار حرام مى شود، مانند خوردن و آشاميدن، خنديدن و گريستن].
مسأله : مستحب است نمازگزارموقع گفتن تكبيرة الاحرام و تكبيرهاى بين نماز، دستها را تا مقابل گوشها بالا ببرد.